Urdhëra tjerë

Gjykata Kushtetuese dëshiron t’ia tërheqë vëmendjen komunës se Prizrenit lidhur me Aktgjykimin e saj ne lidhje me Rastin nr. KO 01/09, Qemajl Kurtishi kundër kuvendit komunal te Prizrenit, të 18 marsit 2010.

Nr. të lëndës KO 01/09

Parashtruesit: Qemajl Kurtishi kundër Kuvendit Komunal të Prizrenit

Shkarko:
Parashtruesit:

Qemajl Kurtishi kundër Kuvendit Komunal të Prizrenit

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Neni 3 - Barazia para Ligjit, Neni 7 – Vlerat, Neni 58 – Përgjegjësitë e Shtetit, Neni 59 – Të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative