Aktvendim për papranueshmëri

Afrim (Ajet) Haxha kundër Prokurorit Publik te Qarkut në Mitrovicë

Nr. të lëndës KI 50/09

Parashtruesit: Afrim (Ajet) Haxha

Shkarko:

Parashtruesi i kërkesës ka paraqitur kërkesë kundër Prokurorit publik të Qarkut në Mitrovicë, i cili pas tij ka dështuar të ndjekë penalisht autorët e supozuar për vjedhje në shtëpinë e tij edhe përkundër paraqitjes së rastit nga parashtruesi, Parashtruesi pohon se kishte dërguar letra të shumta institucioneve të ndryshme por që nuk kishte marrë përgjigje, andaj i është drejtuar Gjykatës, Gjykata Kushtetuese vendosi që të refuzohet kërkesa si e papranueshme me arsyetimin se parashtruesi i kërkesës nuk i ka shteruar mjetet juridike të parapara me ligj, duke dështuar që të kërkojë dëmshpërblim nga autorët e supozuar të vjedhjes dhe nuk ka dëshmuar se është përjashtuar nga parashtrimi i një ankese të tillë

Parashtruesit:

Afrim (Ajet) Haxha

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Penale