Odluke sa sednice za razmatranje održane 23. jula 2019. godine

23.07.2019

Na sednici za razmatranje koja je održana 23. jula 2019. godine, Ustavni Sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio u vezi sa zahtevima: 1. KI 160/18; 2. KI 184/18; 3. KI 192/18; 4. KI 195/18; 5. KI 25/19 dhe 27/19; i 6. KI 70/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 160/18
Podnosilac: Interpress R. Company

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova, Rev.nr.163/2018, od 4. maja 2018. godine, kojom se, po tvrdnjama, kompaniji koja je podnela zahtev povređena prava koja su zagarantovana članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54 [Sudska zaštita Prava] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 ([Pravo na pravično suđenje] Evropske Konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 47 i 48 Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim neprihvatljiv jer nije ispunio zahteve o prihvatljivosti koji su predviđeni u članu 113.7 Ustava, a u vezi sa pravilom 39 (2) i pravilom 59 (2) Poslovnika o Radu Suda.

2. Rešenje
Predmet: KI 184/18
Podnosilac: Ilir Gashi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac.nr. 2783/18], od 18. septembra 2018. godine, kojim se, po tvrdnjama, podnosiocu zahteva povređena njegova prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 47 i 48 Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim neprihvatljiv jer nije ispunio zahteve o prihvatljivosti koji su predviđeni u članu 113.7 Ustava, a u vezi sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu Suda.

3. Rešenje
Predmet: KI 192/18
Podnosilac: Kosovska kompanija za distribuciju i snabdevanje energijom, “KEDS” sh.a.

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda, Ac. nr. 3208/18, od 12. novembra 2018. godine, kojim je po tvrdnjama podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava zagarantovanih članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim neprihvatljiv jer nije ispunio zahteve o prihvatljivosti koji su predviđeni u članu 113.7 Ustava, a u vezi sa pravilom 39 (2) Poslovnika o Radu Suda.

4. Rešenje
Predmet: KI 195/18
Podnosilac: Afrim Haxha

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Apelacionog suda Kosova [PAKR. nr. 468/18] od 14. novembra 2018. godine, u vezi sa Presudom Osnovnog suda u Mitrovici [P. nr. 120/2015] od 26. jula 2018. godine. Podnosilac zahteva nije jasno naglasio za koja osnovna prava i slobode on tvrdi da su povređena osporenom presudom.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je odbacio zahtev u skladu sa članovima 113.1 i 113.7 Ustava, članom 47 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 35 (4) Poslovnika o Radu.

5. Rešenje
Predmet: KI25/19 dhe KI27/19
Podnosioci: Hysen Manxholli i Bajram Dajaku

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo, Rev. nr. 239/2018, od 3. septembra 2018. godine i Rev. nr. 147/2018, od 7. maja 2018. godine, kojima je, po tvrdnjama, došlo do povreda prava podnosilaca zahteva koja su zagarantovana članovima 21 [Opšta načela], 22 [Direktna primena Međunarodnih sporazuma i instrumenata], 53 [Tumačenje Odredbi Ljudskih prava] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i članom 15 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtevi su bili zasnovani na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] i članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.
– Sud je proglasio zahtev očigledno neosnovanim po ustavnim osnovama i samim tim neprihvatljiv jer nije ispunio zahteve o prihvatljivosti koji su predviđeni u članu 113.7 Ustava, članu 20 Zakona o Ustavnom Sudu, i sa pravilom 39 (2) i pravilom 59 (2) Poslovnika o Radu Suda.

6. Rešenje
Predmet: KI 70/19
Podnosilac: Lorenc Kolgjeraj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prizrenu, PPP. nr. 267/2017, od 15. aprila 2019. godine, kojim je odbijen zahtev za reviziju podnosioca zahteva protiv rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. nr. 5107/2018], od 8. marta 2019. godine, i svih drugih odluka koje su povezane sa njegovim predmetom. Podnosilac zahteva nije jasno naglasio za koja prava i slobode koje su zagarantovane Ustavom Republike Kosova on tvrdi da su povređena osporenom odlukom.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka], 47 [Individualni zahtevi], i 48 [Tačnost Podneska] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo,.
– Sud je odbacio zahtev u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 47 i 48 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilom 35 (5) Poslovnika o Radu.