Rešenje

Ocena ustavnosti odluka KGJK br. 218/2017 i KGJK br. 217/2017 Sudskog saveta Kosova od 23. juna 2017. godine

br. predmeta KI 107/17 dhe KI 129/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI 107/17 i KI 129/17, ocena ustavnosti odluka KGJK br. 218/2017 i KGJK br. 217/2017 Sudskog saveta Kosova od 23. juna 2017. godine

KI 107/17 i KI 129/17, podnosioci zahteva: Shahadin Destani i Bekim Kryeziu

Rešenje o neprihvatljivosti od 10. januara 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, preuranjen, neiscrpljenje pravnih sredstava, Sudski savet Kosova, imenovanje sudija.

Podnosioci zahteva su bili kandidati za sudiju u redovnom sudskom sistemu na Kosovu. Oni nisu bili uključeni u konačnu listu kandidata koji bi se preporučili Sudskom savetu Kosova za glasanje i stoga nisu preporučeni za imenovanje kao sudije.

Sudski savet Kosova je preko dve identične odluke (odluka br. 217/2017 i odluka br. 218/2017, obe od 23. juna 2017. godine) odlučio da se podnosioci zahteva ne imenuju predsedniku Republike Kosovo kao sudije.

Podnosioci zahteva su osporili navedene odluke pred Ustavnim sudom bez iscrpljivanja nijednog dostupnog pravnog sredstva pred redovnim sudovima. Oni su tvrdili da su im povređena prava koja su garantovana članovima 24. 31. i 45. Ustava.

Sud je proglasio zahtev neprihvatljivim. Sud je utvrdio da podnosioci zahteva nisu iscrpeli sva dostupna pravna sredstva, niti su pokazali da postojeće pravno sredstvo nije bilo delotvorno. Umesto podnošenja zahteva direktno Sudu, podnosioci zahteva su mogli da pokrenu upravni postupak protiv odluka Sudskog saveta Kosova.

 

podnosiocu:

Shahadin Destani i Bekim Kryeziu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni