Odluka

Ocena ustavnosti odluke Osnovnog suda u Mitrovici [Cpp. br. 19/15] od 29. decembra 2015. godine u vezi sa neizvršenjem odluke o izvršenju [E. br. 2185/98] Opštinskog suda u Mitrovici od 18. decembra 1998. godine

br. predmeta KI 21/16

Preuzimanje:
Sažetak

KI21/16, podnosilac zahteva: Reshat Murati, ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Mitrovici [Cpp. br. 19/15] od 29. decembra 2015. godine, u vezi sa nesprovođenjem odluke o izvršenju Opštinskog suda u Mitrovici  [E. br. 2185/98], od 18. decembra 1998. godine

 KI21/16, odluka od 28. februara 2018, objavljena 10. maja 2018. godine

Ključne reči: odluka o odbijanju zahteva, nepotpun i nejasan zahtev

 Podnosilac zahteva je podneo zahtev Sudu za ocenu ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Mitrovici u vezi sa nesprovođenjem odluke o izvršenju Opštinskog suda u Mitrovici [E. br. 2185/98], i nije naveo članove Ustava za koje tvrdi da su povređeni.

Sud je tražio od podnosioca zahteva da pruži pojašnjenja u vezi sa statusom njegovog slučaja i za to nije primio odgovor. Sud je pokušao još jednom da komunicira sa podnosiocem zahteva, ali ponovo nije dobio odgovor od njega.

Shodno tome, Sud je u skladu sa pravilom 32 (5) Poslovnika o radu, utvrdio da se zahtev odbije po kratkom postupku, jer je Sud zaključio da zahtev nije popunjen i jasan i ne ispunjava nijedan od proceduralnih uslova propisanim u Ustavu, Zakonu i Poslovniku o radu uprkos zahtevima Suda upućenim podnosiocu zahteva da popuni i pojasni zahtev.

podnosiocu:

Reshat Murati

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni