Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Cml. br. 20/2017 Vrhovnog suda od 30. novembra 2017. godine

br. predmeta KI 47/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI47/18, podnosioci zahteva: Musa Grabanica, Isa Grabanica, Avdurrahmon Grabanica, Nazim Grabanica, Pajtim Grabanica i Labinot Grabanica, ocena ustavnosti rešenja Pml. br. 20/2017 Vrhovnog suda Kosova od 30. novembra 2017. godine

KI47/18, rešenje od 23. oktobra 2018. godine, objavljeno 6. novembra 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, zahtev očigledno neosnovan

Dana 22. jula 2016. godine, N. G. je podneo zahtev Osnovnom sudu, kojim je tražio da se utvrdi da su ga podnosioci zahteva ometali u korišćenju nepokretnosti. Osnovni sud je usvoji zahtev N. G., utvrđujući da su podnosioci zahteva ometali N. G. u korišćenju nepokretnosti. Na rešenje Osnovnog suda, podnosioci zahteva su izjavili žalbu Apelacionom sudu i predložili poništenje rešenja Osnovnog suda i odbacivanje tužbenog zahteva N.G. zbog litispedencije (sudske međuzavisnosti), i obrazložio da se isti slučaj nalazi u sudskom postupku po tužbi, koju su podneli Musa, Isa, Avdullah, Avdurrahmon i Nazim Grabanica [podnosioci zahteva] i J. G. dana 17. oktobra 2014. godine.

Rešenje Osnovnog suda je potvrdio i Apelacioni sud. Kao posledica predloga podnosilaca zahteva za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti Kancelariji državnog tužioca na rešenje Apelacionog suda, Vrhovni sud je zahtev za zaštitu zakonitosti odbio, kao neosnovan.

Podnosioci zahteva tvrde da su im osporenim rešenjem Vrhovnog suda povređena prava garantovana članovima 31. i 46. Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima (u daljem tekstu: EKLJP) i članom 1 [Zaštita imovine] Protokola br. 1 EKLJP-a.

Ustavni sud je, pozivajući se na navode podnosilaca zahteva, utvrdio da podnosioci nisu izneli činjenice i nisu dovoljno potkrepili svoje tvrdnje, shodno tome, proglasio je zahtev podnosilaca, kao očigledno neosnovan, na ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Musa Grabanica, Isa Grabanica, Avdurrahmon Grabanica, Nazim Grabanica, Pajtim Grabanica dhe Labinot Grabanica

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni