Rešenje

Ocena ustavnosti presude C-II-13-0045 Specijalizovanog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na KAP od 31. marta 2014. godine

br. predmeta KI 125/16

Preuzimanje:
Sažetak

KI125/16, podnosilac zahteva: Živorad Dejanović, ocena ustavnosti presude C-II-13-0045 Specijalizovanog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na KAP od 31. marta 2014. godine

KI125/16, rešenje o neprihvatljivosti od 15. maja 2018. godine, objavljeno 13. juna 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravna sredstva, načelo subsidijarnosti

Specijalizovano veće Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na KAP je presudom C-II-13-0045 od 31. marta 2014. godine odbilo, kao neprihvatljivu, žalbu podnosioca zahteva, koji je navodio da je imao pravo na 20% od prihoda od privatizacije DP-a “Fabrika kartona” u Lipljanu. Žalba je odbijena, kao neprihvatljiva, sa obrazloženjem da je ista uložena van vremenskog roka.

Podnosilac zahteva se žalio Ustavnom sudu da nikad nije primio osporenu odluku i shodno tome, podnosilac zahteva je tvrdio da mu je povređeno pravo koje je garantovano članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] Ustava Republike Kosovo.

Sud utvrđuje da podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva propisana zakonom i ocenio da on nije ispunio uslove prihvatljivosti propisane u Ustavu, dalje navedene u Zakonu i utvrđene u Poslovniku.

podnosiocu:

Živorad Dejanović

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni