Rešenje

Ocena ustavnosti presude AC-I.-14-0003 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 28. septembra 2017. godine

br. predmeta KI 153/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI153/17, podnosilac zahteva: Kadri Rexhepi, ocena ustavnosti presude AC-I-14-0003 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 28. septembra 2017. godine

KI153/17, odluka od 25. maja 2018. godine, objavljena 12. juna 2018. godine

Ključne reči:  zahtev očigledno neosnovan,

Podnosilac zahteva je, nakon objavljivanja konačne liste radnika za dobijanje 20% od prihoda Društvenog preduzeća “28 Nëntori” u Podujevu, uložio žalbu Specijalizovanom veću PKVS-a, jer nije bio uvršten u listu. Njegov zahtev je odbačen, kao van roka.

Podnosilac zahteva se žalio drugostepenom sudu, tvrdeći da je KAP bila obavezna da obavesti radnike lično, a ne preko novina ili televizije. Podnosilac zahteva je u svojoj žalbi isto tako navodio da je u vreme kada je objavljena zvanična lista dobitnika 20%  bio bolestan. Žalbeno veće je odbilo žalbu podnosioca zahteva, opravdavajući da je obaveštenje izvršeno prema zakonu na snazi i da činjenica da li je podnosilac zahteva bio bolestan nije bila dokazana.

Podnosilac zahteva pred Ustavnim sudom nije istakao povredu nijednog člana Ustava i, između ostalog, ponovio je navode koje je pokrenuo i pred Žalbenim većem.

Sud je podsetio podnosioca zahteva da je Žalbeno veće obradilo njegove navode, pozivajući se na zakonske odredbe i podsetio da sama činjenica da se podnosilac zahteva ne slaže sa ishodom postupka u njegovom slučaju, ne daje mu za pravo da može da pokrene tvrdnju o povredi Ustava.

Shodno tome, zahtev je proglašen očigledno neosnovan, na ustavnim osnovama.

podnosiocu:

Kadri Rexhepi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni