Rešenje

Ocena ustavnosti presude AC-I-15-0062-A0033 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 27. jula 2017. godine

br. predmeta KI 139/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI139/17, podnosilac zahteva: Hazir Makolli, ocena ustavnosti presude AC-I-15-0062-A0033 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 27. jula 2017. godine

KI139/17, odluka od 25. maja 2018. godine, objavljena 12. juna 2018. godine

Ključne reči: zahtev očigledno neosnovan,

Podnosilac zahteva je uložio žalbu Specijalizovanom veću PKVS-a nakon objavljivanja konačne liste zaposlenih za dobijanje 20% od prihoda od privatizacije Društvenog preduzeća (DP) „Gërmia“. Njegov zahtev je odbijen, kao van roka.

Kako se podnosilac zahteva žalio na drugostepenom sudu, Žalbeno veće je odbilo žalbu podnosioca zahteva, jer nije postupio u skladu sa postupcima i rokovima utvrđenim u relevantnom zakonu.

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom, tvrdio povredu prava na jednakost pred zakonom, jer je tvrdio da je bio diskriminisan u odnosu na neke druge podnosioce žalbe.

Pozivajući se na svoju sudsku praksu i praksu ESLjP-a, Sud je utvrdio da je zahtev podnosioca očigledno neosnovan na ustavnim osnovama i shodno tome, proglasio ga neprihvatljivim.

 

podnosiocu:

Hazir Makolli

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični