Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova PML. br. 279/2017 od 26. marta 2018. godine i rešenja Apelacionog suda Kosova PN. br. 462/2018 od 28. maja 2018. godine

br. predmeta KI 76/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI76/18, podnosilac zahteva: Pjetër Boçi, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova PML. br. 279/2017 od 26. marta 2018. godine i rešenja Apelacionog suda Kosova PN. br. 462/2018 od 28. maja 2018. godine 

KI76/18, rešenje o neprihvatljivosti od 22. novembra 2018. godine, objavljeno 19. decembra 2018

Ključne reči: individualni zahtev, službeno lice, neiscrpljenje pravnih sredstava, zahtev očigledno neosnovan, ratione materiae

Osnovni sud u Prizrenu je, presudom P. br. 206/2015, oglasio krivim podnosioca zahteva za krivično delo prama članu 343. [Primanje mita] Krivičnog zakonika i osudio kaznom zatvora u vremenskom trajanju od 7 (sedam) meseci, dok ga je oslobodio od optužbe za krivično delo propisano u članu 345. [Razmena usluga] Krivičnog zakonika Kosova. Podnosilac zahteva je izjavio žalbu na presudu Osnovnog suda, koja je odbijena, kao neosnovana, od strane Apelacionog suda. Podnosilac je podneo zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu na presudu suda i presudu Apelacionog suda. Vrhovni sud je, presudom (P. br. 279/2015), odbio, kao neosnovan, zahtev za zaštitu zakonitosti podnosioca na presudu Osnovnog suda (PKR. br. 540/2011) i presudu Apelacionog suda (PAKR. br. 70/17).

Podnosilac je podneo zahtev za preispitivanje krivičnog postupka Osnovnom sudu u vezi sa svojim slučajem, podnoseći dodatne dokaze. Osnovni sud je, rešenjem PKRS. br. 157/2017, odbio, kao neosnovan, zahtev podnosioca za preispitivanje krivičnog postupka. To rešenje je potvrdio i Apelacioni sud.

Podnosilac zahteva je pred Ustavnim sudom tvrdio povredu prava garantovana članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 102. [Opšta načela sudskog sistema]  Ustava i članom 6. EKLJP-a.

Sud je pojasnio da se navodi podnosioca zahteva odnose na tri različita postupka koji su sprovedeni u vezi sa njegovim slučajem:  a) postupak za odbacivanje optužnice; b) krivični postupak kojim je podnosilac zahteva oglašen krivim za krivično delo primanje mita, i c)         postupak za preispitivanje krivičnog postupka.

Nakon razmatranja zahteva podnosioca, Sud je, u skladu sa članom 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1) (b), (2) i (3) (b) Poslovnika o radu utvrdio da zahtev podnosioca:

(i)        što se tiče navoda da je u njegovom slučaju okončana istraga i shodno tome, podignuta optužnica bez pravne osnove, nisu iscrpljena pravna sredstva propisana zakonom;

(ii)       što se tiče navoda podnosioca zahteva da u krivičnom postupku nisu pravilno primenjene odredbe u vezi sa definicijom “službeno lice”, podnosilac zahteva nije dovoljno potkrepio svoju tvrdnju o povredi prava na pravično suđenje; i

(iii)     što se tiče navoda podnosioca zahteva u vezi sa preispitivanjem krivičnog postupka, zahtev nije ratione materiae u skladu sa Ustavom.

podnosiocu:

Pjetër Boçi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični