Rešenje

Ocena ustavnosti presude PML br. 102/17 Vrhovnog suda Kosova od 29. maja 2017. godine

br. predmeta KI 91/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI91/17, Podnosilac zahteva: Enver Islami, ocena ustavnosti presude PML. br. 102/17 Vrhovnog suda Kosova od 29. maja 2017. godine

KI91/17, Rešenje o neprihvatljivosti od 22. novembra 2018. godine, objavljeno 19. decembra 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, očigledno neosnovan

Podnosilac zahteva je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava, članovima 22. i 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravila 32 Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.

Dana 5. oktobra 2016. godine, Osnovni sud u Prištini je presudom [P. br. 434/14] oglasio krivim podnosioca zahteva za krivično delo teškog ubistva i osudio ga na zatvorsku kaznu. Dana 31. januara 2017. godine, Apelacioni sud je presudom [PAK. br. 724/16] odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca zahteva, žalbu tužilaštva i potvrdio presudu Osnovnog suda. Podnosilac zahteva je podneo zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu protiv presude Apelacionog suda i Osnovnog suda.

U svom zahtevu pred Sudom, podnosilac zahteva nije jasno naveo koja prava i slobode tvrdi da su mu povređena aktom javnog organa koju on osporava pred Sudom, odnosno presudom Vrhovnog suda. Štaviše, podnosilac zahteva ne navodi tačno činjenice i tvrdnje o povredi ustavnih prava.

Shodno tome, u okolnostima ovog slučaja, zahtev podnosioca je u skladu sa uslovima propisanim u stavovima 1, i 7, člana 113. Ustava i članovima 47. i 49. Zakona. Međutim, zahtev podnosioca ne ispunjava uslove prihvatljivosti kao što je propisano u članu 48. Zakona i tački (d) stava (1) pravila 39. Poslovnika o radu.

Prema tome, Sud je proglasio zahtev podnosioca neprihvatljivim jer ne ispunjava uslove prihvatljivosti kao što je propisano u članu 48. Zakona i tački (d) stava (1) pravila 39. Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Enver Islami

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Krivični