Rešenje

Ocena ustavnosti presude PAKR. br. 364/2015 Apelacionog suda od 21. oktobra 2015. godine i rešenja Pzd. br. 154/2017 Vrhovnog suda Kosova od 13. februara 2018. godine

br. predmeta KI 120/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI120/18, podnosilac zahteva: Arian Lluka, Ocena ustavnosti presude Apelacionog suda PAKR. br. 364/2015 od 21. oktobra 2015. godine u vezi sa presudom Osnovnog suda u Peći P. br. 04/2013 od 19. marta 2014. godine i rešenjem Vrhovnog suda Kosova Pzd. br. 154/2017 od 13. februara 2018. godine

KI120/18, rešenje o neprihvatljivosti od 26. novembra 2018. godine, objavljeno 27 decembra 2018. godine

Ključne reči; individualni zahtev, zahtev za vanredno ublažavanje kazne, zahtev van roka

Podnosilac je u svom zahtevu osporavao presudu Apelacionog suda i rešenje Vrhovnog suda Kosova, donete u okviru krivičnog postupka i postupku u vezi sa zahtevom za vanredno ublažavanje kazne.

Podnosilac zahteva je oglašen krivim za jedno krivično delo i osuđen kaznom zatvora. Uzimajući u obzir činjenicu da je podnosilac zahteva u vreme izvršenja krivičnog dela još uvek bio maloletan, Osnovni sud je u svojoj presudi, kojom je oglasio podnosioca zahteva krivim i osudio kaznom zatvora, primenio odredbe Zakonika o pravdi maloletnika.

Podnosilac zahteva je na osuđujuću presudu izjavio žalbu Apelacionom sudu. Apelacioni sud je žalbu podnosioca zahteva odbio, kao neosnovanu, i potvrdio presudu Osnovnog suda.

Nakon određenog perioda, u nekom drugom postupku, podnosilac zahteva je Vrhovnom sudu podno zahtev za vanredno ublažavanje kazne izrečene pravosnažnom presudom Osnovnog suda. Vrhovni sud je zahtev podnosioca odbio, kao neosnovan.

Sud je utvrdio da zahtev podnosioca u vezi sa dve odluke koje je osporavao nije podnet u zakonskom roku od 4 (četiri) meseca propisan članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika o radu i shodno tome, zaključio da je njegov zahtev van roka.

podnosiocu:

Arian Lluka

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje