Rešenje

Ocena ustavnosti ukaza predsednika Republike Kosovo o proglašenju pomilovanja br. DF-02-2018 od 10. aprila 2018. godine

br. predmeta KI 67/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI67/18, Podnosilac: Arbenita Arifi, ocena ustavnosti ukaza predsednika Republike Kosovo o proglašenju pomilovanja br. DF-02-2018 od 10. aprila 2018. godine

KI67/18, rešenje o neprihvatljivosti od 14. maja 2019. godine, objavljeno 10.jula 2019.godine

Ključne reči: individualni zahtev, ukaz predsednika, ratione personae

Dana 11. oktobra 2010. godine, R.M. iz Prištine je izvršio krivično delo ubistva, a kao posledica toga ubijen je A.A. otac podnositeljke zahteva.

Dana 10. aprila 2018. godine, predsednik Republike Kosovo je ukazom o proglašenju pomilovanja (DF-2-2018) oprostio kazne 14 (četrnaest) osuđenih lica. Među pomilovanim licima nalazio se i R.M., kome su oproštene 2 (dve) godine izdržavanja kazne.

Podnositeljka zahteva je tvrdila da je ukaz predsednika koji ona osporava pred Sudom u suprotnosti sa Ustavom, ne precizirajući koja prava i slobode su joj povređena.

Podnositeljka zahteva je pred Sudom u suštini tvrdila da nisu ispunjeni zakonski uslovi za pomilovanje R.M., odnosno da krivično delo za koje je R.M. osuđen nije predviđeno kao krivično delo za koje se može dati pomilovanje.

Sud je ocenio da se ukaz predsednika nije odnosio ni na jednu situaciju koja pogađa prava nekog drugog lica i samim tim nije moglo biti efekata navodnih povreda prava i sloboda podnositeljke jer se odnosio samo na lica određena u ukazu, iako je podnositeljka zahteva naslednica žrtve A.A., koju je ubilo lice obuhvaćeno osporenom odlukom.

Pored toga, Sud je naglasio da pravne posledice ukaza predsednika utiču i protežu se samo na osuđena lica, a ne na treća lica.

Sud je utvrdio da je zahtev podnositeljke ratione personae nesaglasan sa Ustavom jer nije ispunio uslove koji su članom 113.7 Ustava predviđeni za individualne zahteve.

podnosiocu:

Arbenita Arifi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje