Rešenje

Ocena ustavnosti Odluke Žalbenog Veća Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova, AC-I-17-0519-0001/0003, od 15. marta 2018. godine

br. predmeta KI 111/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI 111/18, Podnosilac zahteva: Dragomir Vlasačević i drugi, ocena ustavnosti Odluke Žalbenog Veća Posebne Komore Vrhovnog suda Kosova, AC-I-17-0519-0001/0003, od 15. marta 2018. godine  

KI 111/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 20. juna 2019. godine, objavljeno 30 jula 2019. godine.

Ključne reči: individualni zahtev, proces privatizacije, posebna komora Vrhovnog suda, zahtev očigledno neosnovan

Podnosioci zahteva su tvrdili da im je u postupku koji je održan pred Posebnom komorom Vrhovnog suda njima povređeno pravo na pravično i nepristrasno suđenje zbog toga što neke kalbe – po njima- nisu uopšte razmotrene.

Nakon pregleda celokupnih spisa predmeta, Sud je utvrdio da podnosioci zahteva nisu dokazali da njihove žalbe nisu razmotrene od strane Posebne komore Vrhovnog suda ili da je zbog “obima predmeta” ova potonja bila “zbunjena” i samim tim nije procenila iste.

Sud je zaključio da je zahtev podnosilaca zahteva neprihvatljiv i očigledno neosnovan po ustavnim osnovama kako je to zatraženo u članu 113.7 Ustava, predviđeno u članu 48 Zakona i dalje naglašeno u pravilu 39 (2) Poslovnika o Radu.

 

 

podnosiocu:

Dragomir Vlasačević i drugi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni