Odluka

Ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prizrenu PPP. br. 267/2017 od 15. aprila 2019. godine

br. predmeta KI 70/19

Preuzimanje:
Sažetak

KI70/19, Podnosilac Lorenc Kolgjeraj, ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Prizrenu PPP. br. 267/2017 od 15. aprila 2019. godine

KI70/19, odluka o odbijanju zahteva od 23. jula 2019. godine, objavljena 8 avgusta 2019.

Ključne reči: individualni zahtev, nekompletan zahtev, odluka o odbijanju

Podnosilac je podneo zahtev Ustavnom sudu navodeći da su redovni sudovi odlučujući o nalogu privatnog izvršitelja nepravilno obavezali podnosioca zahteva da RKV “Radonjić-Dukađin” isplati određeni novčani iznos na ime utroška vode i tvrdeći da se imovina za koju RKV “Radonjić-Dukađin” potražuje dug vodi na ime trećih lica a ne na podnosioca zahteva. Podnosilac zahteva nije konkretno naveo bilo koje pravo zagarantovano Ustavom za koje tvrdi da je povređeno osporenim odlukama.

S obzirom na činjenicu da zahtev podnosioca nije bio kompletan, Sud je tražio od podnosioca zahteva da dopuni svoj zahtev na taj način što će a) popuniti obrazac zahteva Suda, b) tačno precizirati akta javnih organa na koja se žali, i c) razjasniti svoje žalbe u skladu sa Ustavom.

Podnosilac zahteva, odgovarajući na zahtev Suda, iako je dostavio obrazac zahteva Suda i precizirao sudske odluke koje se odnose na njegov slučaj, nije precizirao ustavna prava za koja tvrdi da su povređena od strane javnih organa i nije razjasnio svoje žalbe u skladu sa Ustavom.

Shodno tome, Sud je smatrao da zahtev podnosioca ne ispunjava proceduralne uslove za dalje razmatranje zbog toga što nije kompletiran potkrepljujućom dokumentacijom i informacijama, kao što je propisano članom 48. Zakona o Ustavom sudu i pravilom 32 (2) (e) i (g) Poslovnika o radu Suda, pa je shodno tome odlučio da se u skladu sa 113.7 Ustava, članovima 47. i 48. Zakona i pravilom 35 (5) Poslovnika, zahtev odbija po kratkom postupku.

podnosiocu:

Lorenc Kolgjeraj

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka