Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 225/2017 Vrhovnog suda od 15. novembra 2017. godine

br. predmeta KI 22/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI22/18, Podnosilac zahteva: Enver Pllana, ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 225/2017 Vrhovnog suda od 15. novembra 2017. godine

 KI22/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 27. februara 2019. godine, objavljeno 26. marta  2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova, očigledno neosnovan

Podnosilac zahteva je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 47. Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravila 32. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.

Podnosilac zahteva je u dva navrata, 2001. i 2005. godine, tužbama pred redovnim sudovima pokušao da ostvari svoja prava iz radnog odnosa, sa tvrdnjama da u procesu vraćanja radnika na prethodna radna mesta, poslodavac u njegovom slučaju nije postupio u skladu sa primenjivim zakonom. Redovni sudovi su u oba slučaja odbili tužbe podnosioca zahteva iz proceduralnih razloga, odnosno u prvom slučaju jer tužba nije dopunjena i precizirana kao što je to Osnovni sud zahtevao od podnosioca, i u drugom slučaju jer je tužba podnesena izvan zakonom predviđenog roka.

U svom zahtevu pred Sudom, podnosilac zahteva nije jasno naveo koja prava i slobode tvrdi da su mu povređena aktom javnog organa koji on osporava pred Sudom, odnosno rešenjem Vrhovnog suda. Štaviše, podnosilac zahteva ne navodi tačno ni činjenice i tvrdnje o povredi ustavnih prava.

Shodno tome, u okolnostima ovog slučaja, zahtev podnosioca je u skladu sa uslovima propisanim u stavovima 1, i 7, člana 113. Ustava i članovima 47. i 49. Zakona. Međutim, zahtev podnosioca ne ispunjava uslove prihvatljivosti kao što je propisano u članu 48. Zakona i tački (d) stava (1) pravila 39. Poslovnika o radu.

Prema tome, Sud je proglasio zahtev podnosioca neprihvatljivim jer ne ispunjava uslove prihvatljivosti kao što je propisano u članu 48. Zakona i tački (d) stava (1) pravila 39. Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Enver Pllana

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni