Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova Gž. br. 476/15 od 16. decembra 2016. godine

br. predmeta KI 204/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI204/18, Podnosilac: Šemsidin Bilibani, ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova Gž. br. 476/15 od 16. decembra 2016. godine  

KI204/18, rešenje o neprihvatljivosti od 27. februara 2019. godine, objavljeno 29. marta 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, izvršenje na osnovu verodostojne isprave, prigovor, zahtev van roka

Podnosilac zahteva je sa advokatom B.A. (u daljem tekstu: poverilac) zaključio ugovor o vršenju advokatskih usluga (u daljem tekstu: ugovor) radi ostvarivanja prava na nasledstvo iz zaostavštine svog pretka. S tim u vezi, poverilac je podneo predlog za izvršenje verodostojne isprave, fakture br. 1-2013 o naknadi određenog novčanog iznosa u vezi sa izvršenjem ugovora.

Na osnovu gore navedenog predloga, Osnovni sud je doneo rešenje [PI. br. 1509-13] od 3. septembra 2013. godine o usvajanju predloga poverioca za izvršenje verodostojne isprave, fakture br. 1-2013. Podnosilac zahteva je na ovo rešenje podneo prigovor. Nakon podnošenja prigovora, Osnovni sud je rešenjem [CP. br. 1509/13] od 23. decembra 2013. godine odlučio da predlog za izvršenje verodostojne isprave smatra tužbom. Nakon podnošenja žalbe poverioca, Apelacioni sud je rešenjem [CA. br. 751/14] ukinuo rešenje [CP. br. 1509/13] Osnovnog suda i vratio predmet Osnovnom sudu na ponovno suđenje.

Osnovni sud je doneo rešenje [PI. br. 1316/15] kojim je odbacio kao neblagovremen prigovor podnosioca zahteva na odluku [PI. br. 1509-13]. Podnosilac zahteva je na gore navedeno rešenje izjavio žalbu Apelacionom sudu. Dana 16. decembra 2016. godine, Apelacioni sud je rešenjem [CA. br. 476/15] odbio, kao neosnovanu, žalbu podnosioca zahteva i potvrdio rešenje Osnovnog suda [PI. br. 1316/15].

Podnosilac zahteva pred Ustavnim sudom navodi da mu je Apelacioni sud povredio prava zagarantovana članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 32 [Pravo na pravna sredstva] Ustava jer je on na rešenje Osnovnog suda Pl. 1509/13 od 3. septembra 2013. godine podneo prigovor u zakonskom roku, ali osoblje Osnovnog suda na primerak prigovora nije stavilo kao datum 4. decembar kao datum prijema, već 6. decembar 2013. godine.

Ustavni sud je istakao da podnosilac zahteva osporava rešenje [Gž. br. 476/15] Apelacionog suda od 16. decembra 2016. godine, za koje izjavljuje da ga je primio 9. avgusta 2017. godine. Sud je dalje primetio da je podnosilac svoj zahtev upućen Ustavnom sudu predao u Pošti Kosova dana 17. decembra 2018. godine, koji je Sud primio 27. decembra 2013. godine.

Shodno tome, Sud je našao da je zahtev podnosioca podnet van roka koji je propisan članom 49. Zakona i pravilom 39 (1) (c) Poslovnika, i da je kao takav neprihvatljiv.

podnosiocu:

Šemsidin Bilibani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni