Presuda

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova CA. br. 1952/2016 od 24. aprila 2017. godine

br. predmeta KI 25/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI25/18, Podnosilac: Vasilije Antović, ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova CA. br. 1952/2016 od 24. aprila 2017. godine

KI25/18, Presuda od 20. juna 2019. godine, objavljeno 11. jula 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, res judicata, prihvatljiv zahtev, nema povrede ustavnih prava

Podnosilac zahteva je bio zaposlen u opštini Zubin Potok do 1990. godine, kada je otpušten sa posla. Nakon tužbe podnosioca, Opštinski sud u Mitrovici je obavezao opštinu Zubin Potok da vrati podnosioca zahteva na njegovo ranije radno mesto, sa svim pravima i obavezama. S obzirom na to da mu opština Zubin Potok nije isplatila plate za vreme dok je bio udaljen sa posla, podnosilac zahteva je podneo novu tužbu. Dana 12. novembra 1996. godine, Opštinski sud u Mitrovici-Odeljenje u Zubinom Potoku je presudom P. br. 345/96 delimično usvojio tužbu podnosioca zahteva i obavezao opštinu Zubin Potok da na ime naknade štete zbog izgubljenih zarada isplati podnosiocu zahteva određeni novčani iznos. Ova presuda je postala pravosnažna.

Što se tiče izvršenja presude Opštinskog suda u Mitrovici P. br. 345/96 od 12. novembra 1996. godine, podnosilac zahteva je u periodu od 1997. godine do donošenja osporene odluke Apelacionog suda Kosova CA. br. 1952/2016 od 25. aprila 2017. godine, pokrenuo tri sudska postupka. Prva odluka o izvršenju presude Opštinskog suda u Mitrovici P. br. 345/96 od 12. novembra 1996. godine, bilo je rešenje Opštinskog suda u Mitrovici br. 82/97 od 29. septembra 1997. godine, kojim je usvojen predlog podnosioca zahteva. Druga odluka koja se odnosi na izvršenje iste presude bilo je rešenje Opštinskog suda u Mitrovici I. br. 329/2003 od 16. maja 2003. godine, kojim je određeno izvršenje presude P. br. 345/96 od 12. novembra 1996. godine. Treće, ponovo kao rezultat predloga podnosioca zahteva za izvršenje presude P. br. 345/96 od 12. novembra 1996. godine, Osnovni sud u Mitrovici je rešenjem I. br. 329/2003 od 19. decembra 2014. godine ukinuo rešenje Opštinskog suda u Mitrovici I. br. 329/2003 od 16. maja 2003. godine i odlučio da odbije predlog podnosioca zahteva za izvršenje i okonča “izvršni postupak u smislu člana 66. stav 3 ZPP-a”. Ovu odluku je potvrdio i Apelacioni sud svojim rešenjem CA. br. 1952/2016 od 25. aprila 2017. godine.

Podnosilac zahteva pred Ustavnim sudom osporava rešenje Apelacionog suda Kosova CA. br. 1952/2016 od 25. aprila 2017. godine, navodeći povredu njegovog prava na pravično suđenje i naglašavajući da je sadašnja opština Zubin Potok mogla “dato izvršenje […] sprovesti bez obzira na okolnosti koje su se dešavale u proteklih 10-15 godina, a imajući pre svega, u vidu pravno sledbeništvo”.

Sud je na početku ponovo naglasio jedno od glavnih načela prava na pravično suđenje, obavezu izvršenja odluka koje su postale res judicata. Međutim, Sud je naglasio da efekti res judicata odluka, u ovom slučaju presude P. br. 345/96 od 12. novembra 1996. godine, imaju ograničenja ad personam (samo za određeno lice) i u pogledu materijalnog obima (određeno pitanje).

Što se tiče konkretnog slučaja, Sud je primetio da je rešenjem Osnovnog suda, koje je potvrđeno rešenjem  Apelacionog suda CA. br. 1952/2016 od 25. aprila 2017. godine, ukinuto rešenje Opštinskog suda u Mitrovici I. br. 329/2003 od 16. maja 2003. godine i odlučeno da se okonča izvrši postupak povodom presude Opštinskog suda u Mitrovici, Odeljenje u Zubinom Potoku P. 345/96 od 12. novembra 1996. godine protiv sadašnje opštine Zubin Potok jer je utvrđeno da je izvršenje nemoguće iz razloga što sadašnja opština Zubin Potok ne može da izmiruje obaveze opštine Zubin Potok iz perioda pre 1999. godine. Sud primećuje je Apelacioni sud osporenom odlukom samo okončao izvršni postupak protiv sadašnje opštine Zubin Potok (ad personam), a nije doveo u pitanje presudu P. br. 345/96 od 12. novembra 1996. godine.

Shodno tome, Sud na osnovu posebnih karakteristika slučaja, predočenih činjenica, navoda koje je izneo podnosilac zahteva, obrazloženja Apelacionog suda, kao i na osnovu uspostavljenih standarda i ustanovljenih načela u svojoj sudskoj praksi i sudskoj praksi ESLJP-a, nije našao da je rešenjem CA. br. 1952/2016 od 25. aprila 2017. godine povređeno pravo podnosioca na pravično i nepristrasno suđenje zagarantovano članom 31. Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP.

podnosiocu:

Vasilije Antović

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni, Drugi