Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Ac. br. 1614/2016 od 27. jula 2018. godine

br. predmeta KI 173/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI173/18, Podnosilac: Nijazi Pasoma, ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Ac. br. 1614/2016 od 27. jula 2018. godine 

KI173/18, Rešenje o neprihvatljivosti od 6. juna 2019. godine, objavljeno 25. jula 2019. godine

Ključne reči: individualni zahtev, izvršni postupak, jednakost pred zakonom, pravo na pravično suđenje, zaštita imovine, očigledno neosnovan zahtev, neprihvatljiv zahtev

Podnosilac zahteva je pred Sudom osporio ustavnost rešenja Apelacionog suda Ac. br. 1614/2016 od 27. jula 2018. godine, navodeći povredu svojih prava zagarantovanih članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46. [Zaštita imovine] Ustava. Podnosilac zahteva je konkretno naveo da nadležni organi nisu poštovali postupak prema redosledu dužnika, tačnije u skladu sa članom 39. Zakona o izvršnom postupku br. 04/L-139, te da su ostali dužnici privilegovani i nije pogođena njihova imovinska masa, aludirajući na to da su isti imali založeni kolateral koji je dovoljan za namirenje obaveze.

Sud je, nakon što je razmotrio slučaj u celini, došao do zaključka da se zahtev podnosioca mora proglasiti očigledno neosnovanim na ustavnim osnovama jer argumenti koji su pokrenuti u zahtevu ni na koji način ne opravdaju njegove tvrdnje o povredi članova 24, 31. i 46. Ustava. Shodno tome, Sud je zaključio da je zahtev očigledno neosnovan na ustavnim osnovama i da se u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu mora proglasiti neprihvatljivim.

 

 

 

 

podnosiocu:

Nijazi Pasoma

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Drugi