Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 98/2017 od 19. oktobra 2017. godine

br. predmeta KI 36/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI36/18, Podnosilac: Limak Kosovo International Airport A.D., “Adem Jashari”, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 98/2017 od 19. oktobra 2017. godine

KI36/18, rešenje o neprihvatljivosti od 20. juna 2019. godine, objavljeno 23 jula 2019.

Ključne reči: individualni zahtev, pravno lice, očigledno neosnovan  

 Podnosilac zahteva i Vlada Republike Kosovo su potpisali Sporazum o javno-privatnom partnerstvu (JPP) i na osnovu tog sporazuma, podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da sve radnike zadrži u radnom odnosu još 3 (tri) godine.

Kao rezultat toga, podnosilac zahteva je obavestio radnika N.D. da mu se neće produžiti ugovor o radu. Radnik N.D. je podneo tužbu prvostepenom sudu i njegova žalba je usvojena. S druge strane, podnosilac zahteva je pred redovnim sudovima tvrdio da redovni sudovi nisu uzeli u obzir član 9.18 Sporazuma o JPP-u, prema kojem je podnosilac zahteva preduzeo obavezu da radnike zadrži na poslu još 3 (tri) godine.

U toku postupaka pred redovnim sudovima, ovi poslednje navedeni su objasnili podnosiocu zahteva da se na osnovu člana 10.5 Opšteg kolektivnog ugovora Kosova (OKUK), ugovor o radu na određeno vreme smatra ugovorom zaključenim na neodređeno vreme ako je radnik radio više od 3 godine neprekidno, a u konkretnom slučaju radnik N.D. je radio četiri godine neprekidno, tako da je podnosilac zahteva pre prekida radnog odnosa morao da pokrene interni postupak radi prekida radnog odnosa.

Podnosilac zahteva je u svom zahtevu pred Ustavnim sudom naveo povredu člana 31. Ustava zbog neobrazložene odluke, kao i članova 32. i 46. Ustava, a takođe ponovio je i svoje navode koje je izneo pred redovnim sudovima.

Ustavni sud je prilikom razmatranja navoda podnosioca zahteva utvrdio da on nije uspeo da predoči dokaze, činjenice i argumente koji ukazuju na to da su postupci pred redovnim sudovima povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31. Ustava, a Sud se nije upuštao u razmatranje daljih navoda podnosioca zahteva zato što on povrede ostalih prava koja su zagarantovana članovima 32. i 46. Ustava navodi kao posledicu povrede prava na pravično i nepristrasno suđenje.

 

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan