Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Rev. br. 219/2018, od 3. septembra 2018. godine

br. predmeta KI 166/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI166/18, Podnosilac: Limak Kosovo International Airport J.S.C., „Adem Jashari”, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 219/2018, od 3. septembra 2018. godine

KI129/18, Rešenje o 20 juna 2019, objavljeno dana 12 jula 2019

Ključne reči: individualni zahtev, prano lice, očigledno neosnovan,

 Podnosilac zahteva i Vlada Republike Kosovo su potpisali Sporazum o javno-privatnom partnerstvu (JPP), i na osnovu ovog sporazuma, podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da sve radnike zadrži u radnom odnosu i za naredne 3 (tri) godine.

Samim tim, podnosilac zahteva je obavestio zaposlenu SH. G. da joj neće biti obnovljen ugovor o radu. Zaposlena SH. G. je podnela tužbu pred prvostepenim sudom i njena tužba je odbijena kao neosnovana od strane Osnovnog Suda. Apelacioni sud je takođe odbacio žalbu zaposlene SH. G. kao neosnovanu. Na kraju, Vrhovni sud je usvojio reviziju zaposlene SH. G. kao osnovanu, i obrazložio je da je predmet tužbenog zahteva bila procena zakonitosti obaveštenja u vezi sa neprodužavanjem ugovora o radu.

Podnosilac zahteva je, u svom zahtevu pred Ustavnim sudom, tvrdio povredu člana 31 Ustava zbog neobrazložene odluke, prekoračenje nadležnosti od strane Vrhovnog Suda, kao i povredu principa pravne sigurnosti i tvrdio je i povredu članova 24, 32 i 46 Ustava i ponovio je svoje navode kao i pred redovnim sudovima.

Ustavni Sud je, adresirajući navode podnosioca zahteva, utvrdio da potonji nije uspeo da podnese dokaze, činjenice i argumente koji bi pokazali da su postupci pred redovnim sudovima na neki način povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31 Ustava, i Sud se nije upustio u dalje razmatranje navoda podnosioca zahteva zbog toga što se povreda drugih prava koja su zagarantovana članovima 24, 32 i 46 Ustava navodi kao posledica povreda prava na pravično i nepristrasno suđenje.

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport SH. A. “Adem Jashari”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje