Rešenje

Vlerësim i kushtetutshmërisë së 16 aktvendimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës të nxjerra ndërmjet 26 marsit dhe 12 prillit 2018

br. predmeta KI96/18, KI97/18,KI98/18, KI99/18,KI100/18,KI101/18, KI102/18,KI103/18, KI104/18, KI105/18,KI106/18, KI107/18, KI116/18,KI117/18, KI119/18 dhe KI125/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI96/18, KI97/18,KI98/18, KI99/18,KI100/18,KI101/18, KI102/18,KI103/18, KI104/18, KI105/18,KI106/18, KI107/18, KI116/18,KI117/18, KI119/18 i KI125/18, Podnosioci: Fehmi Hoti i 15 drugih, ocena ustavnosti 16 rešenja Vrhovnog suda Kosova donetih između 26. marta i 12. aprila 2018. godine 

KI96/18, KI97/18,KI98/18, KI99/18,KI100/18,KI101/18, KI102/18,KI103/18, KI104/18, KI105/18,KI106/18, KI107/18, KI116/18,KI117/18, KI119/18 i KI125/18

Rešenje objavljeno 27.02.2019

Ključne reči: Individualni zahtev, očigledno neosnovan zahtev

Podnosioci zahteva su Osnovnom sudu u Mitrovici – ogranak u Srbici podneli tužbu protiv Vlade Republike Srbije, radi naknade materijalne i nematerijalne štete koja im je pričinjena za vreme rata.

Redovni sudovi su se oglasili nenadležnim za odlučivanje u ovoj stvari, a na kraju je Vrhovni sud, pozivajući se na relevantne odredbe Zakona o parničnom postupku, obrazložio da za ove slučajeve važe norme međunarodnog prava, te da za ove sporove domaći sudovi nisu nadležni za odlučivanje, već je u ovoj pravnoj stvari nadležan sud na čijoj teritoriji se nalazi sedište Skupštine Republike Srbije.

Podnosioci zahteva su pred Ustavnim sudom naveli da su im povređena prava predviđena Ustavom, odnosno članovima 21, 22, 53. i 54. Podnosioci zahteva su imali tri kategorije glavnih navoda: (i) primenu principa “per loci” [ratione loci] (ii) obavezu primene međunarodnih standarda o ljudskim pravima, i (iii) svoje pravo na sudsku zaštitu prava i pravo na pristup pravosuđu.

Ustavni sud je nakon razmatranja navoda podnosilaca zahteva obrazložio da su zaključci redovnih sudova postignuti nakon detaljnog razmatranja svih argumenata i tumačenja koja su naveli podnosioci zahteva i da je podnosiocima pružena mogućnost da u svim fazama postupka izlože argumente i pravna tumačenja koja smatraju relevantnim za svoje slučajeve. Ustavni sud je takođe podsetio i na sudsku praksu ESLJP u nekoliko slučajeva u kojima su istaknute proceduralne barijere koje nameće princip suverenog imuniteta država u odnosu na sudske postupke koji se mogu voditi protiv države pred domaćim sudovima druge države. Sud je takođe smatrao važnim da istakne činjenicu da redovni sudovi Kosova nisu presudili o pravu podnosilaca zahteva da traže naknadu štete, već samo o mesnoj nadležnosti sudova Kosova da vode postupak protiv druge države.

Shodno tome, Ustavni sud je utvrdio da su zahtevi očigledno neosnovani na ustavnim osnovama i da se moraju proglasiti neprihvatljivim, dok je za jedan od zahteva (KI125/18) utvrdio da je podnet van zakonskog roka.

podnosiocu:

Fehmi Hoti i 15 drugih

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni