Rešenje

Sami Sekiraqa protiv Odluke Vrhovnog suda Kosova, S.C. Ap.Br. 448/2006 i Okružnog suda u Prištini, D.C. P.No. 521/2005.

br. predmeta KI 16/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev u kojem navodi da mu je povređeno pravo na pravedno i nepristrasno suđenje i pravo na efektivno pravno sredstvo budući da mu je suđeno u odsustvu i da dokazi ne podržavaju kaznu koja mu je izrečena, Istovremeno, podnosilac je pretendirao da je krivično gonjen samo zbog toga što se njegova politička uverenja razlikuju od uverenja političke strane na vlasti,Ustavni sud je odlučio da odbija zahtev podnosioca kao neosnovan, uz obrazloženje da su navodi predlagača neosnovani, Nakon ocene procedura u celosti, sud je našao da nema dokaza koji bi sugerisali da su prethodne procedure bile na neki način nepravedne ili da su arbitrarne, Dalje, Sud je naglasio da podnosilac nije pružio neki dokaz koji bi prima face ukazao na povredu njegovih prava na pravedno i nepristrasno suđenje i na efektivno pravno sredstvo

podnosiocu:

Sami Sekiraqa

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje