Rešenje

REŠENJE O NEPRIHVATLJIVOSTI u Slučaju Br. KI 62/09

br. predmeta KI 62/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev tražeći od Suda da „vrši ocenu zakonitosti zakona i pravde u sudovima i administrativnim organima“, pružajući razna opserviranja socijalnih pitanja tokom zadnje decenije, uz nekoliko događaja u njegovom životu, On je Sudu postavio jedno pitanje o tome „zašto nije sproveden zakon o penzijskom osiguranju?“, zatim se nadovezuje sa jednim administrativnim konfliktom kojeg je osporavao u Opštinskom sudu u Uroševcu i za dve godine još uvek nije doneta nikakva odluka, zatim usporava ustavnost naplaćivanja 3,5 Eura za RTK uz račune električne energije, materijalnu štetu koja je naneta zbog permanentnog nestanka električne energije,i na kraju spominje peticiju viće građana koja nije uzeta u obzir od strane Skupštine Kosova, tražeći pravne savete kako da štiti prava koja su m u negirana, Analizirajući svako pitanje ponaosob, Ustavni sud je odlučio da podnosilac zahteva u načelu nije iscrpeo pravna sredstva koja su mu na raspolaganju i da, takođe, nije uspeo da pruža dovoljno dokaza da su mu njegova Ustavom zagarantovana prava kršena ne postupanjem u raznim instancama koje on spominje, Na taj način, Sud je smatrao da je podnosilac zahteva tražio apstraktnu kontrolu ustavnosti, za šta pojedinci nisu ovlašćeni prema članu 113.7, stoga nedostaje aktivna legitimnost, neprihvatljiva ustavnost

podnosiocu:

Sadik Sheme Bislimi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje