Odluka

Misljenje neslaganja sa izricanjem privremenih mera – Predmet KI 11/09 – Sudija Almiro Rodrigues

br. predmeta KI 11/09

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosilac zahteva je podneo zahtev kojim traži izricanje privremene mere obustavljanja napla?ivanja 3,5 Eura na ime pretplate za Radio-Televiziju Kosova (RTK), preko ra?una za elektri?nu energiju, On pretenduje da je ovaj metod naplate rezultat jednog nezakonitog ugovora, da je kršen javni interes, da je visina ovog iznosa veoma velika i da ovo napla?ivanje diskriminira mnogo gra?ana, jer se ra?una za svako elektri?no brojilo, a ne za svako doma?instvo, kako se traži prema Zakonu o Radio-Televiziji Kosova,Ustavni sud je, podse?aju?i na zna?aj finansiranja javnog prenosnika, ali ne slažu?i se sa ovim metodom napla?ivanja, odlu?io da se odobri uvo?enje privremenih mera prema daljoj primeni ?lana 20,1 Zakona o Radio-Televiziji Kosova, uz obrazloženje da je kršen javni interes gra?ana, isto kao i li?ni interes podnosioca zahteva , Dalje, Sud je preporu?io Skupštini Republike Kosova da se preispituje priroda pomenutog ?lana do meritornog rešavanja slu?aja

podnosiocu:

Tomë Krasniqi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Array

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

administrative