Rešenje

Zahtev za ocenu ustavnosti presude ASC -11-0012 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 22. septembra 2016. godine

br. predmeta KI 143/16

Preuzimanje:
Sažetak

KI143/16, Podnosilac: Muharrem Blaku i drugi, zahtev za ocenu ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju  ASC-11-0012 od 22. septembra 2016. godine

KI143/16, Rešenje o neprihvatljivosti od 17. maja 2018. godine, objavljeno 13. juna 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, građanski postupak, pravično i nepristrasno suđenje, očigledno neosnovan

Podnosioci zahteva su tražili od Suda ocenu ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na KAP, kojim su potvrđena  rešenja Specijalizovanog veća istog suda i Opštinskog suda u Podujevu, kojima je odlučeno o naknadi za određenu zemljišnu površinu nacionalizovanu 1960. godine.

Podnosioci su tvrdili povredu člana 31. Ustava, odnosno prava na pravično i nepristrasno suđenje u nekoliko ključnih elemenata ovog prava, kao što su: jednakost oružja, pravo na prisustvovanje suđenju i pravo na obrazloženu sudsku odluku.

Sud je razmotrio navode podnosioca i opširno razradio opšta načela prava na pravično i nepristrasno suđenje da je u okolnostima konkretnog slučaja održana rasprava pred prvostepenim sudom. Opštinski sud u Podujevu je održao glavnu raspravu na kojoj su razmotrene činjenice slučaja, uz učešće svih stranaka koje su bile deo spora. Podnosioci zahteva su imali mogućnost da na glavnoj raspravi iznesu svoje argumente i dokaze koje je nadležni sud ocenio nedovoljnim za usvajanje tužbe. Iz presude se takođe vidi da su na glavnoj raspravi razmotrene i ekspertize nezavisnih veštaka.

Sud je odgovorio i na ostala dve navoda koja se odnose na povrede ovog prava, opširno citirajući prethodne slučajeve ovog suda koji su primenljivi i u ovom slučaju, kao i slučajeve ESLJP-a.

U zaključku, Sud je utvrdio da podnosioci nisu uspeli da ubedljivim dokazima u dovoljnoj meri potkrepe svoje tvrdnje, pa je stoga našao da njihov zahtev treba proglasiti neprihvatljivim kao očigledno neosnovan na ustavnim osnovama.

 

 

 

podnosiocu:

Muharrem Blaku i drugi

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni