Njoftim

01.11.2018

Gjatë muajit tetor 2018, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 8 kolegje shqyrtuese
• janë mbajtur 2 seanca plenare
• janë shqyrtuar/zgjidhur 8 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktvendime:

• Nr. i lëndës: KI 62/18
Parashtrues: Nadlije Gojani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 112/17
Parashtrues: Deno Denović
Aktvendimi