Njoftim

01.08.2019

Gjatë muajit korrik 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 4 seanca plenare
• janë mbajtur 22 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 30 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (19) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 111/18
Parashtrues: Dragomir Vlasačević dhe të tjerët
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 18/19
Parashtrues: Organizata Joqeveritare “Asociacioni për Kulturë, Edukim dhe Arsim (AKEA)“
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 173/18
Parashtrues: Nijazi Pasoma
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 24/17
Parashtrues: Bedri Salihu
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 36/18
Parashtrues: Limak Kosova International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 161/18
Parashtrues: Ejup Koci
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 65/19
Parashtrues: Avokati i Popullit
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 156/18
Parashtrues: Verica (Aleksić) Vasić dhe Vojislav Čađenović
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 35/19
Parashtrues: Ramiz Hajdini
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 02/18
Parashtrues: Qeveria e Republikës së Kosovës [Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor]
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 02/19, KI 03/19, KI 04/19 dhe KI 05/19
Parashtrues: Halil Mustafa dhe 3 të tjerë
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 166/18
Parashtrues: Limak Kosova International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 132/18
Parashtrues: Limak Kosova International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 130/18
Parashtrues: Limak Kosova International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 129/18
Parashtrues: Limak Kosova International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 25/18
Parashtrues: Vasilije Antović
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 185/18
Parashtrues: Limak Kosova International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 67/18
Parashtrues: Arbenita Arifi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 63/18
Parashtrues: Agim Grushti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 33/19
Parashtrues: Limak Kosova International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 181/18
Parashtrues: Presidenti i Republikës së Kosovës
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 14/19
Parashtrues: Xhemajl Sylejmani
Aktvendimi