Njoftim

03.06.2019

Gjatë muajit maj 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca plenare
• janë mbajtur 21 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 21 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (1) Aktgjykime, (8) Aktvendime dhe (2) Vendime:

• Nr. i lëndës: KO 65/19
Parashtrues: Avokati i Popullit
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 159/17
Parashtrues: Ismet Miftari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 171/18
Parashtrues: Avokati i Popullit
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 190/18
Parashtrues: Florina Jerliu
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 146/18
Parashtrues: Kadri Emini
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 94/18
Parashtrues: Miodrag Šešlija
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 202/18
Parashtrues: Ejup Qerimi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 159/18
Parashtrues: Azem Duraku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 174/18
Parashtrues: Bedri Gashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 119/17
Parashtrues: Gentian Rexhepi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 12/19
Parashtrues: Arben Mërxha
Aktvendimi