Institucionet e Kosovës

 • KI 06/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz 98/2014, të 3 shtatorit 2014

  06.09.2016
 • KI 40/16

  Kërkesë për vlerësim të shkeljeve të papërcaktuara të Kushtetutës së Republikës së Kosovës

  06.09.2016
 • KI 46/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-14-0318 - A0001, të 15 tetorit 2015

  06.09.2016
 • KI 11/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështje në Lidhje me Agjencinë e Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023,

  të 15 korrikut 2015

  18.08.2016