Institucionet e Kosovës

 • KI 65/15

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërmbarimit të 3 (tri) aktgjykimeve të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës të Gjykatës Supreme, përkatësisht aktgjykimeve nr. GSK-KPA-A-021/12, të 17 janarit 2013, GSK-KPA-A-141/12, të 17 prillit 2013 dhe GSK-KPA-A-045/12, të 3 tetorit 2012, dhe 2 (dy) vendimeve të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, përkatësisht KPCC/D/A/211/2013, të 21 gushtit 2013 dhe KPCC/D/C/216/2013, të 22 nëntorit 2013

  26.10.2016
 • KO 95/16

  Kërkesë për vlerësim të “kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë” të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, nr. 07/2015, të 31 dhjetorit 2015

  25.10.2016
 • KO 94/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, nr. 05/L-010

  25.10.2016
 • KI 06/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz 98/2014, të 3 shtatorit 2014

  06.09.2016