Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve ose akteve të paspecifikuara të autoriteteve publike

Nr. të lëndës KI 74/18

Shkarko:
Përmbledhje

KI74/18, Parashtrues: Gëzim Murati, Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve ose akteve të paspecifikuara të autoriteteve publike

KI74/18, Vendim i 05 nëntorit 2018, publikuar më 06 dhjetor 2018

Fjalët kyç: Kërkesë individuale, vendim për refuzim 

Parashtruesi i kërkesës kishte parashtruar një kërkesë në Gjykatën Kushtetuese, duke pretenduar se autoritete të ndryshme publike kishin shkelur shumë të drejta të tij të garantuara me Kushtetutë. Lidhur me shkeljen e këtyre të drejtave dhe si dëmshpërblim, parashtruesi kishte kërkuar në kërkesën e parashtruar shumën prej 100.000 eurosh.

Marrë parasysh faktin se parashtruesi i kërkesës nuk kishte dorëzuar dokumentet përkatëse, Gjykata i kërkoi atij të sqaronte se vendimin e cilit autoritet publik po e kontestonte pranë Gjykatës, si dhe t’i bashkëngjiste dokumentet përkatëse.

Parashtruesi i kërkesës, si rrjedhojë, kishte dërguar vetëm një shkresë me email, duke mos bashkangjitur dokumente relevante dhe duke mos qartësuar kërkesën e tij.

Si përfundim, Gjykata refuzoi kërkesën e tij me procedurë të shkurtër, sepse ai nuk kishte plotësuar kushtet e parapara me dispozitat e Kushtetutës, të Ligjit dhe të Rregullores së punës.

Parashtruesit:

Gëzim Murati

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës