Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Prokurorit të Shtetit, KMLC. nr. 60/14, të 22 korrikut 2014

Nr. të lëndës KI 51/18

Shkarko:
Përmbledhje

KI51/18, Parashtrues: Sahit Musa si përfaqësues i pretenduar i V.Z., P.Z., A.Z., A.Z., Sh. Z. dhe Xh. Z., vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Prokurorit të Shtetit, KMLC. nr. 60/14, të 22 korrikut 2014

 KI51/18, Vendim për refuzimin e kërkesës së 30 majit 2018, publikuar në 11 qershor 2018.

Fjalët kyç: Kërkesë individuale, përfaqësues i paautorizuar, kërkesë jo e plotë, refuzim me procedure të shkurtë

Kërkesa është parashtruar nga një avokat i cili pretendon të jetë i autorizuar për të përfaqësuar V.Z., P.Z., A.Z., A.Z., Sh. Z. dhe Xh. Z. Gjykata kërkoi nga përfaqësuesi i paautorizuar që ta plotësojë formularin e kërkesës dhe të dorëzojë autorizimin përkatës. Megjithatë, përfaqësuesi i paautorizuar nuk ka dorëzuar e dokumentet e kërkuara. Prandaj, Gjykata konkludon se kërkesa është e paplotë dhe nuk është e qartësuar. Prandaj, Gjykata konstatoi se kërkesa duhet të refuzohet me procedurë të shkurtë në pajtim me rregullin 32 (5) të Rregullores së punës.

Parashtruesit:

Sahit Musa si përfaqësues i pretenduar i V. Z., P. Z., A. Z., A. Z., Sh. Z. dhe Xh. Z.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile