Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së mungesës së përgjigjes nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Nr. të lëndës KI 131/17

Shkarko:
Përmbledhje

KI131/17 – Kërkesë për vlerësim të mungesës së përgjigjes nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

KI131/17, Parashtrues: Uran Halimi

Aktvendim për papranueshmëri, i 10 tetorit 2018

Fjalët kyçe: Kërkesë individuale, mos-shterim i mjeteve juridike, mungesë e përgjigjes nga autoritetet publike, heshtje administrative, procedurë administrative

Parashtruesi fillimisht e dorëzoi kërkesën e tij në Gjykatë duke u ankuar se Sekretari i Përgjithshëm i MASHT nuk iu ishte përgjigjur në ankesën që ai kishte dorëzuar. Në këtë aspekt, parashtruesi i kërkesës nuk po kontestonte ndonjë vendim konkret të ndonjë autoriteti publik por në fakt po ankohej për mungesë të përgjigjes nga ana e një autoriteti publik.

Përgjatë procedurave të zhvilluara në Gjykatë, kjo e fundit u njoftua se Sekretari i Përgjithshëm i MASHT nxori Vendim lidhur me ankesën e parashtruesit. Pas marrjes së kësaj informate, Gjykata kërkoi nga parashtruesi që të përgjigjet se a ndërmarrë ndonjë veprim procedural për të kontestuar Vendimit e Sekretarit të Përgjithshëm të MASHT-it apo, më herët, ndonjë hap procedural për të kontestuar heshtjen e këtij organi publik.

Nga përgjigjet e pranuara, Gjykata vërejti se parashtruesi i kërkesës nuk ka iniciuar (ose nuk e ka informuar Gjykatën të ketë iniciuar) ndonjë veprim ligjor kundër organeve administrative të cilat, sipas pretendimeve të tij, kanë heshtur dhe nuk i janë përgjigjur ankesës së tij; e as nuk ka konfirmuar të ketë iniciuar ndonjë veprim ligjor kundër vendimit të fundit të Sekretarit të Përgjithshëm të MASHT-it.

Gjykata vuri theksin në faktin se të gjitha pretendimet e parashtruesit të kërkesës mund të shqyrtohen nga gjykatat e rregullta, të cilat në fakt e kanë mandatin që të shqyrtojnë ato pretendime kushtetuese. Si rrjedhojë, Gjykata konstatoi se parashtruesi i kërkesës e kishte paraqitur kërkesën e tij në Gjykatën Kushtetuese para se të shterojë të gjitha mjetet efektive të parapara në legjislacionin përkatës.

Në këto rrethana, Gjykata vendosi se kërkesa e parashtruesit është e parakohshme dhe duhet të deklarohet e papranueshme, në baza kushtetuese, siç përcaktohet me nenin 113.7 të Kushtetutës, parashihet me nenin 47 të Ligjit dhe specifikohet më tej me rregullin 39 (1) (b) të Rregullores së punës.

Parashtruesit:

Uran Halimi

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Aktvendim

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative