Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit [CN. nr. 9/2013] të Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në Shtërpcë, të 6 shtatorit 2016

Nr. të lëndës KI 146/16

Shkarko:
Parashtruesit:

Ljubinko Stojković

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile