Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, A. A. U. ZH. nr. 63/2017, i 7 dhjetorit 2017

Nr. të lëndës KI 152/17

Shkarko:
Parashtruesit:

Shaqir Totaj

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative