Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 265/2016, të 22 nëntorit 2016

Nr. të lëndës KI50/17

Shkarko:
Përmbledhje

KI50/17, Parashtrues i kërkesës: Ismail Hasani, Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 265/2016, të 22 nëntorit 2016

KI50/17, Aktvendim për papranueshmëri, i 21 shkurtit 2018, i publikuar më 11 prill 2018

Fjalët kyçe: Kërkesë individuale, qartazi e pabazuar

Më 18 qershor 2015, Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti në Viti (me Aktgjykimin P. nr. 434/14) e shpalli parashtruesin e kërkesës fajtor për veprën penale lajmërimi i rremë dhe e gjykoi me dënim me gjobë.

Më 9 korrik 2016, Gjykata e Apelit (me Aktgjykimin PA1. nr. 1164/15) refuzoi, si të pabazuar, ankesën e parashtruesit të kërkesës dhe vërtetoi Aktgjykimin e Gjykatës Themelore.

Parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë në Gjykatën Supreme kundër aktgjykimeve të Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Themelore.

Parashtruesi i kërkesës pretendon shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, të drejtës për ankesë në lëndën penale dhe të drejtës për të mos u gjykuar apo dënuar dy herë për të njëjtën vepër penale.

Gjykata konstatoi se parashtruesi i kërkesës nuk i ka paraqitur faktet të cilat tregojnë se në procedurat para gjykatave të rregullta në ndonjë mënyrë ka pasur shkelje të të drejtave të tij të garantuara me Kushtetutë dhe Konventë për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, për ankesë në lëndën penale dhe për të mos u gjykuar apo dënuar dy herë për të njëjtën vepër penale. Prandaj, kërkesa e parashtruesit është qartazi e pabazuar, dhe rrjedhimisht e papranueshme.

Parashtruesit:

Ismail Hasani

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Penale