Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ – UZVP nr. 46/ 2017, të 3 gushtit 2017

Nr. të lëndës KI 117/17

Shkarko:
Parashtruesit:

Avdullah Osmani

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim