Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 6/2007, të 15 majit 2017

Nr. të lëndës KI 86/17

Shkarko:
Parashtruesit:

Agron Alaj

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim