Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së 4 (katër) aktvendimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës, të 20 marsit 2017

Nr. të lëndës KI 97/17, KI 99/17, KI 115/17, KI 121/17

Shkarko:
Parashtruesit:

Mala Mala, Ali Salihu, Nurije Beka, Xhevat Xhinovci

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile