Vendim

VENDIMI PER – Rafet Hoxha vs Vendimit të Gjykatës Supreme Nr. Pn.nr 168/2005

Nr. të lëndës KI 27/09

Shkarko:
Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Array

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Penale