Vendim

Vazhdim i Masës së Përkohëshme – Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 32 (paragrafi 1), nenit 41 (paragrafët 1.3 dhe 1.4) dhe nenit 76 (paragrafi 2), neni 2 (paragrafi 7) dhe 22 (paragrafi 1.3) të Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë

Nr. të lëndës KO 65/19

Shkarko:
Parashtruesit:

Avokati i Popullit

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për masë të përkohshme