Aktvendim

Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 4 të Ligjit nr. 05/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore

Nr. të lëndës KI 60/17

Shkarko:
Parashtruesit:

KRU “Radoniqi” Gjakovë

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim