Odluke

 

Total: (1058 Odluke)


Br. predmeta Vrsta odluke Podnosioci zahteva Datum objavljivanja Preuzmi
KO 12/17 Odluka
Ocena ustavnosti članova 55 (paragrafi 4 i 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68 Zakona br. 05/L-087 o prekršajima
Ombudsman 11.04.2017
KO 01/17 Presuda
Ocena ustavnosti Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-261 o ratnim veteranima Oslobodilačke vojske Kosova
Aida Dërguti i 23 poslanika Skupštine Republike Kosovo 04.04.2017
KI 110/16 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 155/2016 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 14. juna 2016. godine
Nebojša Đokić 03.04.2017
KI 31/17 Odluka
Ocena ustavnosti odluke CLM br. 10/2016 Vrhovnog suda Kosova od 24. avgusta 2016. godine
Shefqet Berisha 28.03.2017
KI 34/17 Odluka
Ocena ustavnosti odluke KGJK br. 50/2017 Sudskog saveta Kosova od 06. marta 2017. godine
Valdete Daka 28.03.2017
KI 50/16 Rešenje
Zahtev za ocenu ustavnosti presude Rev. br. 276/2015 Vrhovnog suda Kosova od 14. oktobra 2015. godine
Veli Berisha i drugi 20.03.2017
KI 73/15 i KI 85/15 Rešenje
Zahtev za ocenu ustavnosti dveju presuda Vrhovnog suda Kosova i to: presude Rev. br. 346/2014 od 24. marta 2015. godine i presude Rev. br. 349/2014 od 03. februara 2015. godine
Hysni Gashi i Ali Rashani 20.03.2017
KI 106/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude AC-I-13-0148-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 31. marta 2016. godine
Shaban Hasani 20.03.2017
KI 124/16 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja PN. I. br. 1802/2016 Apelacionog suda od 13. oktobra 2016. godine
Senad Rama 20.03.2017
KI 103/15 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Pml. br. 88/2015 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 29. aprila 2015. godine
Skender Vitia 14.03.2017
KI 82/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Pml. br. 13/2016 Vrhovnog suda Republike Kosova od 10. februara 2016. godine
Đeljalj Kazagić 07.03.2017
KI 96/16 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja AC-I-0293 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda od 6. aprila 2016. godine
Shaha Salihu-Fetahu 07.03.2017

Veza sa starim odlukama sajta
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: