Odluke

 

Total: (1066 Odluke)


Br. predmeta Vrsta odluke Podnosioci zahteva Datum objavljivanja Preuzmi
KI 114/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude [Api-Kzi-6/2011] Vrhovnog suda Kosova od 25. septembra 2012. godine i presude [Ap-Kz. br. 283/2009] Vrhovnog suda Kosova od 19. aprila 2011. godine
Feriz Gashi i Hysni Gashi 16.05.2017
KI 23/16 Rešenje
Ustavna ocena trajanja postupka pred Posebnom komorom Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju
Qazim Bytyqi i ostali 12.05.2017
KI 119/16 Odluka
Ocena ustavnosti “odluke SCL-11-0055 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 07. juna 2016. godine“
Xhemail Lani 12.05.2017
KI 02/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude (GSK-KPA-A-015/2014 od 20. aprila 2016. godine) Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu Vrhovnog suda Kosova
Fadil Aziri 10.05.2017
KI 44/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude GSK-KPA-A-225/13 Vrhovnog suda Kosova -Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu
od 04. septembra 2015. godine
Biljana Topko 10.05.2017
KI 103/16 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja AA. br. 174/16 Apelacionog suda Kosova od 11. jula 2016. godine
Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Kosovo 10.05.2017
KI 105/16 Odluka
Zahtev za ocenom ustavnosti presude Rev.br.184/2008 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 27. januara 2009. godine
Feti Gashi 10.05.2017
KI 34/17 Odluka
Ocena ustavnosti odluke KGJK br. 50/2017 Sudskog saveta Kosova od 06. marta 2017. godine
Valdete Daka 04.05.2017
KO 12/17 Odluka
Ocena ustavnosti članova 55 (paragrafi 4 i 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68 Zakona br. 05/L-087 o prekršajima
Ombudsman 11.04.2017
KO 01/17 Presuda
Ocena ustavnosti Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-261 o ratnim veteranima Oslobodilačke vojske Kosova
Aida Dërguti i 23 poslanika Skupštine Republike Kosovo 04.04.2017
KI 110/16 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 155/2016 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 14. juna 2016. godine
Nebojša Đokić 03.04.2017
KI 31/17 Odluka
Ocena ustavnosti odluke CLM br. 10/2016 Vrhovnog suda Kosova od 24. avgusta 2016. godine
Shefqet Berisha 28.03.2017

Veza sa starim odlukama sajta
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: