Odluke

 

Total: (1115 Odluke)


Br. predmeta Vrsta odluke Podnosioci zahteva Datum objavljivanja Preuzmi
KI 25/16 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja AC-I-13-0127 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 1. oktobra 2015. godine
Veselin Milošević i Vesna Milošević 17.08.2017
KI 30/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Rev. br. 206/2016 Vrhovnog suda od 13. oktobra 2016. godine
Muharrem Nuredini 07.08.2017
KI 104/16 Presuda
Ocena ustavnosti presude PML-KZZ. br. 110/2016 Vrhovnog suda Kosova od 16. maja 2016. godine
Miodrag Pavić 07.08.2017
KI 33/16 Presuda
Ocena ustavnosti rešenja AC. br. 4276/2014 Apelacionog suda Republike Kosovo od 9. juna 2015. godine
Minire Zeka 04.08.2017
KI 23/17 Odluka
Ocena ustavnosti rešenja PML. br. 246/2016 Vrhovnog suda Kosova od 31. oktobra 2016. godine
Besim Krasniqi 02.08.2017
KI 131/16 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 184/2016 Vrhovnog suda Kosova od 1. septembra 2016. godine
Tahir Cukaj 01.08.2017
KI 107/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude SCEL-09-0022-C13 Specijalizovanog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 28. juna 2013. godine
Safet Muhaxheri i drugi 31.07.2017
KI 04/17 Odluka
Ocena zahteva podnosioca za povlačenje zahteva
Z. K. 28.07.2017
KI 38/17 Rešenje
Ocena ustavnosti odluka Ministarstva rada i socijalne zaštite, Departman za penzije br. 202108 od 3. juna i 18. novembra 2016. godine
Meleq Ymeri 19.07.2017
KI 40/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude br. AC-I-13-0087 i AC-I-13-0091 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 16. marta 2017. godine
Muharrem Bytyqi i drugi 19.07.2017
KI 92/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Rev. br. 344/2015 Vrhovnog suda Kosova od 12. januara 2016. godine
Jusuf Berisha 18.07.2017
KO 142/16 Presuda
Ocena ustavnosti članova 10. i 40.1.5 Aneksa Zakona br. 04/L-034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju
Žalbeno veće Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja 18.07.2017

Veza sa starim odlukama sajta
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: