Odluke

 

Total: (1135 Odluke)


Br. predmeta Vrsta odluke Podnosioci zahteva Datum objavljivanja Preuzmi
KI 11/17 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja AC-I-12-0050-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 06. oktobra 2016. godine
Aleksandar Đekić, Ljiljana Tomić, Radunka Tomić i Slavoljub 13.10.2017
KI 29/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Rev. br. 343/2016 Vrhovnog suda od 16. januara 2017. godine
Adem Zhegrova 13.10.2017
KI 44/17 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja A. br. 503/2006 ATK Nezavisnog odbora za reviziju od 17. septembra 2013. godine
T. P. P. „Theranda – Projekt“ 13.10.2017
KI 70/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Rev. br. 185/2015 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 28. decembra 2015. godine
Fazli Krasniqi 13.10.2017
KI 78/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Rev. br. 7/2016 Vrhovnog suda od 18. januara 2016. godine
Driton Syla 13.10.2017
KI 49/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Pml. br. 227/2016 Vrhovnog suda Kosova od 3. oktobra 2016. godine
Imer Syla 12.10.2017
KI 127/16 dhe KI 35/17 Rešenje
Ocena ustavnosti odluke IV. C. br. 408/15 od 7. jula 2016. godine Osnovnog suda u Prištini, odluke GJA. br. 1214/2016 od 25. jula 2016. godine Osnovnog suda u Prištini i odluke Ac. br. 2685/17 od 31. januara 2017. godine Apelacionog suda Kosova
Privatno trgovinsko preduzeće „Riar-Alfis“ 12.10.2017
KI 17/17 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja Pzl. br. 182/16 Vrhovnog suda od 30. januara 2017. godine
Alfred Bobaj 29.09.2017
KI 03/17 Rešenje
Ocena ustavnosti odluke AC-I.-16-0125-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju (PKVS), od 20. decembra 2016. godine
Ahmet Buçaj 27.09.2017
KI 32/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Pml. br. 276/2016 Vrhovnog suda, od 5. decembra 2016. godine
Afrim Radoniqi 27.09.2017
KI 116/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Rev. br. 68/2016 Vrhovnog suda Kosova od 19. aprila 2016. godine
Asrije Muçolli 27.09.2017
KI 123/16 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja PN. br. 23/16 Apelacionog suda od 18. januara 2016. godine
Vullnet Berisha 27.09.2017

Veza sa starim odlukama sajta
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: