Odluke

 

Total: (1169 Odluke)


Br. predmeta Vrsta odluke Podnosioci zahteva Datum objavljivanja Preuzmi
KI 05/17 Rešenje
Ocena ustavnosti člana 11. Zakona br. 05/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237
Osman Sylanaj 15.12.2017
KI 14/17 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja PN. br. 298/2016 Apelacionog suda od 25. maja 2016. godine
Shaban Syla 15.12.2017
KI 43/17 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja br. 269/2015 Poreske administracije Kosova od 30. jula 2015. godine
AGEH Civil Peace Service 15.12.2017
KI 48/17 Odluka
Ocena ustavnosti neodređenih odluka javnih vlasti
Slađana Radojković (Marinković) 15.12.2017
KI 58/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Pml. br. 326/2016 Vrhovnog suda od 23. januara 2017. godine
Ukë Muçaj 15.12.2017
KI 128/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude PML 136/16 Vrhovnog suda Kosova od 22. avgusta 2016. godine
Vadet Morina 15.12.2017
KI 16/17 Rešenje
Zahtev za ocenom ustavnosti presude AC-I-15-0297-A0001A-0002 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 16. septembra 2016. godine
D.D. „Emin Duraku“ 07.12.2017
KI 46/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude AC-I.-16-0084 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 14. decembra 2016. godine
Kosovska agencija za privatizaciju 07.12.2017
KI 59/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude E. Rev. 29/2016 Vrhovnog suda Kosova od 27. decembra 2016. godine
Mejdi Zymberi 07.12.2017
KI 66/17 Rešenje
Ocena ustavnosti nekoliko individualnih odluka Kosovske agencije za privatizaciju
Ramadan Shishani i ostali 07.12.2017
KI 104/17 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja br. AC-I-15-0265 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovku agenciju za privatizaciju od 6. aprila 2017. godine
Naser Berisha 06.12.2017
KI 87/17 Rešenje
Ocena ustavnosti odluke br.9199 o prekidu radnog odnosa izdate od strane Kompanije za distribuciju i snabdevanje električnom energijom AD od 4. novembra 2015. godine
Hilmi Asllani 04.12.2017

Veza sa starim odlukama sajta
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: