Odluke

 

Total: (1097 Odluke)


Br. predmeta Vrsta odluke Podnosioci zahteva Datum objavljivanja Preuzmi
KI 07/17 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Pml. br. 228/2016 Vrhovnog suda Kosova od 20. oktobra 2016. godine i presude PAKR br. 231/2015 Apelacionog suda od 6. avgusta 2015. godine
Pashk Mirashi 15.06.2017
KI 127/15 Rešenje
Zahtev za ocenu ustavnosti postupaka u toku pred redovnim sudovima Republike Kosovo u vezi sa predmetom C.br.850/07 (P.br.850/07)
Mile Vasović 15.06.2017
KI 31/17 Presuda
Ocena ustavnosti odluke CLM br. 10/2016 Vrhovnog suda Kosova od 24. avgusta 2016. godine
Shefqet Berisha 14.06.2017
KI 141/16 Rešenje
Ocena ustavnosti rešenja KA. br. 339/2016 Apelacionog suda Kosova od 15. aprila 2016. godine i obaveštenja KMLK. br. 7/16 glavnog državnog tužioca Republike Kosovo od 29. jula 2016. godine
Agrounion D.O.O 14.06.2017
KI 144/16 Odluka
Ocena ustavnosti osporenih odluka redovnih sudova
Sali Gerqina 14.06.2017
KI 30/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude E. Rev. br. 44/2015 Vrhovnog suda Kosova od 18. novembra 2015. godine
KONZORCIJUM “ALFA.i” Sh.p.k. & “INFRATEK” 13.06.2017
KI 112/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 110/16 od 7. juna 2016. godine
N.T.SH. “LOKI” 13.06.2017
KI 117/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude ARJ br. 18/16 Vrhovnog suda Kosova od 23. maja 2016. godine
Rexhep Lushtaku, Tafil Meha, Shefqet Bytyqi, Bedri Gashi 13.06.2017
KI 133/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude A. A. br. 232/2015 Apelacionog suda Kosova u Prištini od 9. marta 2016. godine
Društvo sa ograničenom odgovornošću “3CIS JSC“ 13.06.2017
KI 138/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Pml. kzz 136/16 Vrhovnog suda od 14. jula 2016. godine
Gani Gërbeshi 13.06.2017
KI 145/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Rev. br. 263/2016 Vrhovnog suda Kosova od 9. novembra 2016. godine
Kujtim Shabani, Lulëzim Shabani, Luljeta Shabani dhe Alije S 13.06.2017
KI 147/16 Rešenje
Ocena ustavnosti presude Rev. br. 250/2016 Vrhovnog suda od 13. oktobra 2016 godine
Asllan Fazliu 13.06.2017

Veza sa starim odlukama sajta
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: