Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

14 Juli 2017

Sudija Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka-Nimani, je 10-13. jula 2017. godine učestvovala na 5. Konferenciji Svetskog foruma pravde koja je održana u Hagu, Holandija.

Pored učešća u trodnevnoj konferenciji sa međunarodnim karakterom, sudija Caka-Nimani je takođe učestvovala u diskusiji održanoj u veću na temu: „Konstitucionalizam u post-konfliktnim društvima“, koju je vodio g. Tom Ginsburg, profesor međunarodnog prava i političkih nauka na Univerzitetu u Čikagu, a istovremeno i član Akademije nauka i umetnosti SAD-a.

U diskusiji sprovedenoj o konceptima i aktuelnim trendovima u vezi sa procesima konstitucionalizma u post-konfliktnim društvima, sudija Caka-Nimani je, između ostalog, predstavila pred akademicima ustavnog prava prednosti i slabosti međunarodnog procesa konstitucionalizma u Republici Kosovo. 

Svetski forum pravde je međunarodna organizacija u oblasti vladavine prava, koja okuplja lidere zajednice, stručnjake iz ustavnog prava i drugih oblasti širom sveta u cilju razmene iskustava da bi se istražile strategije i pronašla najbolja rešenja za unapređenje mira i pravde u svetu.  

 • KI 05/17

  Ocena ustavnosti člana 11. Zakona br. 05/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Ocena ustavnosti rešenja PN. br. 298/2016 Apelacionog suda od 25. maja 2016. godine

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Ocena ustavnosti rešenja br. 269/2015 Poreske administracije Kosova od 30. jula 2015. godine

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Ocena ustavnosti neodređenih odluka javnih vlasti

  15.12.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: