Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

07 April 2017

U nastavku je govor predsednice Ustavnog suda Republike Kosovo, gđe Arta Rama-Hajrizi, na ceremoniji obeležavanja Dana Ustava, organizovanoj od strane Ministarstva pravde Vlade Republike Kosovo, dana 7. aprila 2017. godine:

Poštovani predsedniče Republike Kosovo, g. Hashim Thaçi,
Poštovani predsedniče Skupštine Republike Kosovo, g. Kadri Veseli,
Poštovani premijeru Republike Kosovo, g. Isa Mustafa,
Poštovani zameniće premijera, g. Hajredin Kuçi,
Poštovani ministre pravde, gđo Dhurata Hoxha,

Poštovani prisutni,
Dame i gospodo,


Dozvolite mi, prvo, da izrazim svoju zahvalnost ministru pravde, gđi Dhurati Hoxha, na pozivu i organizaciji obeležavanja 9. godišnjice usvajanja Ustava Republike Kosovo.

Čast mi je i posebno zadovoljstvo da vam se obratim danas, da se podsetimo i proslavimo izuzetan i nezamenljiv dan u novijoj istoriji Kosova nakon proglašenja nezavisnosti, dan usvajanja Ustava.

Ustav Republike Kosovo predstavlja vrhunski akt u pravnoj normativnoj hijerarhiji Republike Kosovo, međutim Ustav Kosova je više nego samo gomila ustavnih odredbi i čini više od određivanja državnih organa i nabrajanja ljudskih prava i sloboda. Ovaj Ustav je dao život nezavisnosti i oblikovao duh nove države Evrope, dok građanima Kosova čast i obaveze da ostvare ustavne ideale sadržane u njemu.

Ustav Kosova je veoma moderan i napredan dokument u poređenju sa mnogim drugim pozitivnim ustavima i okolnostima pod kojima je dizajniran i rešenja koja predviđa na putu izgradnje države Kosovo čine ga veoma posebnim.
Autori Ustava Kosova su imali veliki izazov, budući da su imali obavezu da sastave dokument koji se bavi i bori protiv različitosti, nejednakosti i nepravde u kosovskom društvu koja je instalirana decenijama, dok ujedno pruža rešenja koja će obezbediti sigurnost, jednakost i pravdu za sve svoje građane. Ovaj Ustav je nastao na premisi izgradnje slobodne, demokratske i miroljubive zemlje koja poštuje vrednosti jednakog građanstva, ekonomski napredak i socijalnu zaštitu, kao i bolju regionalnu i međunarodnu saradnju.

I za mene je, kao predsednici US, posebna privilegija da podelim neke od mojih stavova o jedinstvenom karakteru ovog Ustava, sa njegovim vrednostima i operativnim aspektima njegovog sprovođenja, uključujući izazove u primeni i tumačenju ustavnih odredbi prema često složenoj i stalno promenljivoj stvarnosti. 

Ustav Republike Kosovo je razmišljanje o, s jedne strane, istoriji i tragičnim iskustvima nasilja i bez presedana zloupotrebe ljudskih prava, a sa druge strane, obaveza prema najvišim međunarodnim standardima demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustav Republike Kosovo oličava taj ideal, proglašavajući osnovna ljudska prava i slobode kao „nedeljive, neotuđive i neprikosnovene“ i „osnov pravnog poretka Republike Kosovo“. On oličava taj ideal, uključujući u svom tekstu listu od 8 (osam) međunarodnih pravnih sporazuma i instrumenata, dajući im vrednost ustavne kategorije i prednost nad drugim zakonima i aktima javnih institucija. U ovoj jedinstvenoj ustavnoj odredbi je uključena i Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim Protokolima.

Pored klasičnih ljudskih prava i sloboda, neki od ovih sporazuma koji se direktno primenjuju proširuju i bogate listu prava koja su eksplicitno garantovana Ustavom. Treba napomenuti da ovi sporazumi ne proizilaze iz standardnog procesa ratifikacije, već ih je Kosovo dobrovoljno prihvatilo, uključujući ih u članu 22. Ustava. Stoga, kada je Kosovo usvojilo Ustav, sva prava navedena u ovim međunarodnim instrumentima su postala ustavna prava u pravnom poretku Republike Kosovo. I ne samo da se složio da prihvati da se Evropska konvencija o ljudskim pravima i drugih sedam instrumenata direktno primenjuju, već i, u slučaju sukoba, preovlađuju u odnosu na zakone i druge akte javnih institucija Republike Kosovo.

Pored člana 22, Ustav Republike Kosovo ima još jednu jedinstvenu posebnost, a koja je ustavna obaveza na osnovu člana 53 za tumačenje ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa sudskim odlukama Evropskog suda za ljudska prava; drugačije poznat kao Sud u Strazburu.

Kao rezultat ovog ustavnog određenja, Ustavni sud Republike Kosovo, kad god tumači ljudska prava i slobode garantovane Ustavom, to čini u skladu sa principima i standardima razvijenim kroz sudsku praksu Evropskog suda.

Dame i gospodo,

Ustavni sud ima mandat po Ustavu da posluži kao konačni autoritet za tumačenje Ustava Republike Kosova i ocenu usklađenosti zakona sa Ustavom.

Ovlašćen za ocenu ustavnosti amandmana koje je predložila Vlada i zakonodavci, kao i pojedinačne žalbe o povredi ljudskih prava, Sud vrši konačnu kontrolu zakonodavne i izvršne vlasti i konačni je arbitar za tumačenje ustavnih odredbi o osnovnim pravima i slobodama.

Sudije Ustavnog suda sve vreme pokušavaju da obećanja i garancije sadržane u Ustavu ne ostanu samo napisano, već da se primene i u praksi. Da bi to učinili, kad god je bilo potrebno, Sud je doneo odluke kojima je ukinuo zakone ili posebne odredbe u zakonima, ustavne amandmane i razne odluke ocenjene kao neustavne. Tako je Sud svojim odlukama obezbedio funkcionalnost institucija Republike Kosova u skladu sa Ustavom i zaštitio individualna prava i slobode garantovana Ustavom.

Ustavno tumačenje nije samo stvar inicijative pravnika, advokata i političara, međutim u oblikovanju i njegovom jasnom razumevanju su stalno doprineli slučajevi podneti Sudu od strane svih ovlašćenih strana, uključujući fizička i pravna lica, rezultirajući donošenjem odluka koje su obavezujuće za sve institucije Republike Kosovo.

Od svog osnivanja 2009. godine pa do danas, Ustavni sud je primio oko 1290 slučajeva, dok je rešeno 1200. U kontekstu pojedinačnih slučajeva, treba imati u vidu da je Ustavni sud primio i razmotrio slučajeve podnete od strane građana Kosova svih etničkih grupa i zajednica (Albanci, Srbi, Turci, Romi, Bošnjaci, Crnogorci). To pokazuje da svi građani Kosova, bez obzira na etničku ili versku pripadnost, imaju jednak pristup Ustavnom sudu. Na ovaj način, pripadnici zajednica na Kosovu su preko slučajeva koje podnose pred Ustavnim sudom pokazali da imaju puno poverenje u Sud i ovaj broj raste svake godine sve više.

Što se tiče pojedinačnih slučajeva, Sud je odlučio o pitanjima kao što su pravo na pravično i nepristrasno suđenje, pravo na život, jednakost pred zakonom, pravo na pravno sredstvo, pravo na imovinu, sloboda kretanja, odgovornost za životnu sredinu i niz drugih prava garantovana Ustavom.

Tokom svih godina rada, sve odluke Ustavnog suda su izvršene i sprovedene, što pokazuje poverenje koje je Ustavni sud izgradio u kosovskom društvu i poverenje koje građani imaju u premise Ustava pod odredbama prema kojima podnose slučajeva sudu.

U svojoj kratkoj, ali intenzivnoj i dinamičnoj istoriji, Ustavni sud je dokazao nameru navedenu u Ustavu da pruži svim građanima Republike Kosovo što širu i najefikasniju zaštitu, kako je definisano njihovim Ustavom, posebno u Poglavlju II [Prava i osnovne slobode] i Poglavlju III [Prava zajednica i njihovih pripadnika], koji definišu najviše standarde ovih prava.  

Ustavni sud je, takođe, doneo niz važnih odluka o pitanjima koja su od bitnog značaja za Kosovo, kao što je pitanje jednakosti i/ili posebnih prava manjinskih grupa, proizvoljnost u sudskim odlukama, izvršenje sudskih odluka i slična pitanja. U donošenju zaključaka, Sud je pokazao najviši nivo nezavisnosti i cilj da osigura da svi javni organi Republike Kosovo poštuju Ustav.

Dame i gospodo,

Skupština Republike Kosovo koja je usvojila Ustav 9. aprila 2008. godine, sastojala se od žena i muškaraca različitih etničkih i kulturnih pripadnosti, različitih verskih grupa, različitog socijalnog porekla i suprotnih političkih orijentacija, ali niko ne može da tvrdi vlasništvo na ovim Ustavom, jer on pripada Kosovu.

Postignut je veliki napredak na Kosovu od usvajanja Ustava, ali naš posao je daleko od završenog. Na ovaj dan Ustava, svaki građanin Republike Kosovo treba da se oseća obaveznim da pročita i sazna o svom ustavnom sistemu, za prava i slobode koje im pripadaju i kritički misle o tome šta može da uradi svaki od nas da doprinese razvoju društva, koristeći ovaj ustavni sistem i kako da uskladimo praznine između principa sadržanih u Ustavu i naše društvene stvarnosti.

Srećan Dan ustavnosti! • KI 05/17

  Ocena ustavnosti člana 11. Zakona br. 05/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Ocena ustavnosti rešenja PN. br. 298/2016 Apelacionog suda od 25. maja 2016. godine

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Ocena ustavnosti rešenja br. 269/2015 Poreske administracije Kosova od 30. jula 2015. godine

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Ocena ustavnosti neodređenih odluka javnih vlasti

  15.12.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: