Struktura Ustavnog Suda – Administracija

Ustavni sud ima svoj Sekretarijat kojim upravlja Generalni Sekretar Ustavnog suda.
Sekretarijat obavlja administrativne i ostale dodatne dužnosti Ustavnog suda.
Sekretarijat je sastavljen od:

1. Sekretar Suda, Zamenik Generalnog Sekretara
2. Departament Profesionalne Podrške
3. Departament Administracije i Ljudskih Resursa
4. Departament za Registraciju Predmeta Statistiku i Arhiv
5. Departament za Financije i Budžet
6. Odeljenje Nabavke
7. Kancelarija za Komunikaciju i Informisanje
8. ITK i multimedija
9. Ostali Saradnici

 • KI 93/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 321/2012 Vrhovnog suda Kosova od 13. novembra 2013. godine

  24.11.2017
 • KI 29/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 236/2015 Vrhovnog suda Kosova od 5. oktobra 2015. godine

  15.11.2017
 • KI 121/16

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo Rev. br. 123/16 od 6. juna 2016. godine

  09.11.2017
 • KI13/17

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude CA. br. 3442/2016 Apelacionog suda Kosova od 10. oktobra 2016. godine

  03.11.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: