Struktura e Gjykatës- Njësia Ligjore

Gjykata Kushtetuese ka Këshilltarët Juridik të cilët mbështesin punën profesionale të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, duke bërë hulumtime ligjore dhe analiza.

Njësia Ligjore përbëhet nga:

 •   Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Zëvendës Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Këshilltarët Juridik (Senior);
 •   Këshilltarët Juridik të ri ( Junior);
 •   Sekretarët ligjor

 • KI 25/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0127, të 1 tetorit 2015

  17.08.2017
 • KI 30/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 206/2016, të 13 tetorit 2016

  07.08.2017
 • KI 104/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML-KZZ. nr. 110/2016, të 16 majit 2016

  07.08.2017
 • KI 33/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës, AC. nr. 4276/2014, të 9 qershorit 2015

  04.08.2017