Struktura e Gjykatës- Njësia Ligjore

Gjykata Kushtetuese ka Këshilltarët Juridik të cilët mbështesin punën profesionale të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, duke bërë hulumtime ligjore dhe analiza.

Njësia Ligjore përbëhet nga:

 •   Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Zëvendës Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Këshilltarët Juridik (Senior);
 •   Këshilltarët Juridik të ri ( Junior);
 •   Sekretarët ligjor

 • KI 05/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 11 të Ligjit nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. nr. 298/2016, të 25 majit 2016

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Administratës Tatimore të Kosovës, nr. 269/2015, të 30 korrikut 2015

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të paspecifikuara të autoriteteve publike

  15.12.2017
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]