Struktura e Gjykatës- Njësia Ligjore

Gjykata Kushtetuese ka Këshilltarët Juridik të cilët mbështesin punën profesionale të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, duke bërë hulumtime ligjore dhe analiza.

Njësia Ligjore përbëhet nga:

 •   Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Zëvendës Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Këshilltarët Juridik (Senior);
 •   Këshilltarët Juridik të ri ( Junior);
 •   Sekretarët ligjor

 • KI 07/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 228/2016, të 20 tetorit 2016 dhe Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, PAKR nr. 231/2015, të 6 gushtit 2015

  15.06.2017
 • KI 127/15

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së procedurave në zhvillim në gjykatat e rregullta të Republikës së Kosovës, përkitazi me lëndën C. nr. 850/07 (P. nr. 850/07)

  15.06.2017
 • KI 31/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CLM nr. 10/2016, të 24 gushtit 2016

  14.06.2017
 • KI 141/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, KA. nr. 339/2016, të 15 prillit 2016, dhe Njoftimit të Kryeprokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës, KMLK. nr. 7/16, të 29 korrikut 2016

  14.06.2017