Struktura e Gjykatës- Njësia Ligjore

Gjykata Kushtetuese ka Këshilltarët Juridik të cilët mbështesin punën profesionale të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, duke bërë hulumtime ligjore dhe analiza.

Njësia Ligjore përbëhet nga:

 •   Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Zëvendës Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Këshilltarët Juridik (Senior);
 •   Këshilltarët Juridik të ri ( Junior);
 •   Sekretarët ligjor

 • KI 50/16

  Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 276/2015, të 14 tetorit 2015

  20.03.2017
 • KI 73/15 dhe KI 85/15

  Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së dy aktgjykimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës, dhe atë: Aktgjykimit Rev. nr. 346/2014, të 24 marsit 2015, dhe Aktgjykimit Rev. nr. 349/2014, të 3 shkurtit 2015

  20.03.2017
 • KI 106/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0148-A0001, të 31 marsit 2016

  20.03.2017
 • KI 124/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. I. Nr. 1802/2016, të 13 tetorit 2016

  20.03.2017