Struktura e Gjykatës- Njësia Ligjore

Gjykata Kushtetuese ka Këshilltarët Juridik të cilët mbështesin punën profesionale të gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese, duke bërë hulumtime ligjore dhe analiza.

Njësia Ligjore përbëhet nga:

 •   Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Zëvendës Këshilltari Kryesor Juridik;
 •   Këshilltarët Juridik (Senior);
 •   Këshilltarët Juridik të ri ( Junior);
 •   Sekretarët ligjor

 • KO 12/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 55 (paragrafët 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dhe 68 të Ligjit nr. 05/L-087 për Kundërvajtje

  11.04.2017
 • KO 01/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-261 për veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

  04.04.2017
 • KI 110/16

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 155/2016, të 14 qershorit 2016

  03.04.2017
 • KI 31/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CLM nr. 10/2016, të 24 gushtit 2016

  28.03.2017