Vendimet

 

Total: (1153 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KO 01/09 Urdhra të tjerë
Mendim konkurrues Gjyqtari Almiro Rodrigues
Qemajl Kurtishi 18.03.2010
KI 73/09 Vendim
Vendimi në Kërkesën për masa të përkohshme - Mimoza Kusari-Lila vs. Komisioni Qendror Zgjedhor
Mimoza Kusari-Lila 01.03.2010
KI 41/09 Aktvendim
Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., Prishtine versus Qeverise së Republikës së Kosovës
Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C. 03.02.2010
KI 02/09 Vendim
Kolë Krasniqi kundër Ministrisë së Bujqësisë dhe Drejtorisë së Çështjeve Pronësore-Juridike dhe Rregullimin e tokës së Komunës së Gjakovës.
Kolë Krasniqi 25.01.2010
KI 10/09 Vendim
Avdullah Beqiri kundër vendimit Nr. 50116335 të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale
Avdullah Beqiri 25.01.2010
KI 41/09 Vendim
Universiteti AAB-Rinvest kundër vendimit Nr. 01/73 të Qeverisë së Republikës së Kosovës
Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C. 21.01.2010
KI 27/09 Vendim
Vendim mbi kërkesën për masa të përkohshme - Rafet Hoxha kundër Vendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës
Rafet Hoxha 22.12.2009
KI 56/09 Vendim
Vendim lidhur me kërkesën për masën e përkohshme
Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë 16.12.2009
KI 22/09 Vendim
Vendim mbi kërkesën për vënien e masave të përkohshme
Dedë Gecaj 16.12.2009
KI 09/09 Vendim
Refuzim i kërkesës për rastin Haxhi Thaqi versus Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Haxhi Thaqi 19.11.2009
KI 11/09 Urdhra të tjerë
Mendim mospajtues për masën e përkohshme -Gjyqtarja Dr. Gjyljeta Mushkolaj
Tomë Krasniqi 23.10.2009
KI 11/09 Urdhra të tjerë
Mendim mospajtues për masën e përkohshme - Gjyqtari Almiro Rodrigues
Tomë Krasniqi 20.10.2009

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]