Vendimet

 

Total: (1153 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 17/09 Vendim
Misin Beqiri kundër Ministrisë se Shëndetësisë të Republikës së Kosovës
Misin Beqiri 23.06.2010
KI 25/09 Vendim
Shefqet Haxhiu kundër Organizatës së punës "Industria e akumulatorëve"
Shefqet Haxhiu 23.06.2010
KI 06/09 Vendim
Parashtruesja e Kërkesës X kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme nr. 215/2006 Aktgjykimit të Gjykatës se Qarkut nr. 741/2005 Aktgjykimit të Gjykatës Komunale nr. 217/2004
Parashtruesi X 23.06.2010
KI 01/09 Vendim
Ismet Bajrami kundër Palës kundërshtare NewCo Ferronikeli Complex sh.p.k.
Ismet Bajrami 23.06.2010
KO 01/09 Vendim
Qemajl Kurtishi kundër Kuvendit Komunal të Prizrenit
Qemajl Kurtishi 21.06.2010
KI 13/09 Vendim
Sevdail Avdyli kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme A. Nr. 533/2006 të datës 11 shtator 2006 dhe Aktgjykimit të Gjykatës Supreme A. Nr. 533/2006 të datës 2 dhjetor 2006
Sevdail Avdyli 18.06.2010
KI 50/09 Vendim
Afrim (Ajet) Haxha kundër Prokurorit Publik te Qarkut në Mitrovicë
Afrim (Ajet) Haxha 17.06.2010
KO 01/09 Urdhra të tjerë
Gjykata Kushtetuese dëshiron t'ia tërheqë vëmendjen komunës se Prizrenit lidhur me Aktgjykimin e saj ne lidhje me Rastin nr. KO 01/09, Xhemajl Kurtishi kundër kuvendit komunal te Prizrenit, të 18 marsit 2010.

08.06.2010
KI 04/09 Vendim
Spartak Dervishi kundër Vendimeve të Gjykatës Komunale në Gjakovë, Aktvendimi nr. P.nr.74/2002 dhe ai i Gjykatës së Qarkut në Pejë, Aktvendimi Nr. Ap.nr.78/07
Spartak Dervishi 25.05.2010
KI 68/09 Vendim
Emrush Kastrati kundër Vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pkl. Nr. 120/08, të datës 1 shtator 2009
Emrush Kastrati 25.05.2010
KI 22/09 Vendim
Dedë Gecaj kundër vendimit PKL-KZZ 76/08 të Gjykatës Supreme
Dedë Gecaj 20.05.2010
KI 07/09 Aktvendim
Demё Kurbogaj dhe Besnik Kurbogaj kundër vendimit Pkl. Nr. 61/07 të Gjykatës Supreme, vendimit Nr. AP. Nr 510/2007 të Gjykatës Supreme
Demë Kurbogaj dhe Besnik Kurbogaj 19.05.2010

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]