Vendimet

 

Total: (1053 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 38/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 148/2015, të 9 nëntorit 2015
Nezir Kryeziu 21.06.2016
KI 88/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-15-0018, të 19 marsit 2015
Božidar Dimić 20.06.2016
KI 20/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023, të 15 korrikut 2015
Shefki Vokrri 16.06.2016
KI 04/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ·UZVP. nr. 10/2015, të 30 korrikut 2015
“ALDEKO”, Shoqëri me përgjegjësi t& 15.06.2016
KI 128/15 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 127/2014, të 12 majit 2014
Adem Hoti 15.06.2016
KI 10/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 297/2014, të 16 dhjetorit 2014
Sanija Bajrami 14.06.2016
KI 23/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN nr. 550/2014, të 31 tetorit 2014
Miladin Anđelkoviċ 14.06.2016
KI 145/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, nr. 321/2015, të 5 nëntorit 2015
Florent Muçaj 14.06.2016
KI 159/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN. nr. 499/2015, të 29 shtatorit 2015
Sabri Ferati 14.06.2016
KI 01/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, nr. Pml Kzz. 157/2014, të 2 tetorit 2014
Fahredin Gashi 03.06.2016
KI 163/14 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 181/2014 të 8 korrikut 2014
Enis Beqiri 03.06.2016
KI 67/15 dhe KI 68/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 116/2012, të 7 nëntorit 2014
Mykereme Hoxha dhe Mërgim Hoxha 27.05.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve