Vendimet

 

Total: (1139 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 34/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit (nr. prot. 55) të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, të 14 janarit 2016
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit të Universitetit të P 20.02.2017
KI 45/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 222/2015, të 17 nëntorit 2015
Muhamet Nikqi dhe Arbnor Nikqi 20.02.2017
KI 62/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 1961/2015, të 16 nëntorit 2015
Bekë Lajçi 10.02.2017
KI 113/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 80/2014, të 14 prillit 2014
Ramë Ramaj 08.02.2017
KO 120/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 05/L-079 për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës
Slavko Simić dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 01.02.2017
KI 88/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CN nr. 3/2016, të 14 prillit 2016
N. T. SH. „ELING“ 26.01.2017
KI 67/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme për çështjet që kanë të bëjnë me Agjencinë Kosovare të Pronës, GSK-KPA-A-041/14, të 2 dhjetorit 2015
Lumturije Voca 23.01.2017
KI 08/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 220/2015, të 17 nëntorit 2015
Premtim Provolija 16.01.2017
KI 87/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-II-12-0189, të 18 shkurtit 2016
Nafije Bakalli 16.01.2017
KI 137/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. Nr. 114/2015, të 22 qershorit 2015
Shefki Qerimi 16.01.2017
KI 91/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0264, të 21 janarit 2016
Belkis Abazi Fahrije Nuhiu Bedrije Vërtopi Ilaz Bullatovci A 13.01.2017
KI 66/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 13/2015, të 23 shkurtit 2015
Bekim Baliu 11.01.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]