Vendimet

 

Total: (1097 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 71/16 Vendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së vendimit të paspecifikuar të autoritetit publik
Ramadush Mjaku 11.11.2016
KI 86/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. nr. 33/2015, të 9 dhjetorit 2015
“BENI”, Ndërmarrje Tregtare 11.11.2016
KI 61/16, KI 65/16 i KI 66/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0213-A0006, të 28 janarit 2016
Omer Duraki Ismet Pa?ka Ismailj Ajdari 10.11.2016
KI 76/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 41/2016, të 14 marsit 2016
Qeveria e Republikës së Kosovës 10.11.2016
KI 146/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023, të 15 korrikut 2015
Azem Brajshori 10.11.2016
KI 06/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz 8/2015, të 18 shkurtit 2015
Xhelal Zherka dhe Reshad Zherka 07.11.2016
KI 12/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-15-0145-A0001, të 1 tetorit 2015
IMING D.O.O. 07.11.2016
KI 16/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, AA. nr. 229/2015, të 24 nëntorit 2015
Abdullah Cenkciler 07.11.2016
KI 42/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 201/2015, të 8 shtatorit 2015
Valdet Sutaj 07.11.2016
KI 83/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e “ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë” së Aktgjykimit KI132/15 të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, të 20 majit 2016
Iliria dhe APIKO 07.11.2016
KI 90/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 39/2015, të 19 marsit 2015
Emin Behrami 07.11.2016
KI 160/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Panelit për lirim me kusht të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, PLKK 94/15, të 1o dhjetorit 2015
Nehat Kelaj 07.11.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve