Vendimet

 

Total: (1116 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 02/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1. nr. 1160/2012,
të 12 shtatorit 2013
Liridon Aliu 19.12.2016
KI 79/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 302/2015, të 3 nëntorit 2015
Sabit Gori 15.12.2016
KI 117/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 269/2014, të 29 janarit 2014
Rexhep Llapashtica 15.12.2016
KI 133/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, ARJ. UZVP. nr. 25/2015, të 30 shtatorit 2015
Granit Berisha 12.12.2016
KO 73/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Qarkores Administrative nr. o1/2016, të nxjerrë nga Ministria e Administratës Publike të Republikës së Kosovës, më 21 janar 2016
Avokati i Popullit 08.12.2016
KI 05/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 222/2015, të 19 gushtit 2015
Gani Govori 08.12.2016
KI 07/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR. nr. 499/2013, të 6 janarit 2014
Shefki Zogiani 08.12.2016
KI 27/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit GSK-KPA-A 095/13 të Gjykatës Supreme të Kosovës - Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, të 20 korrikut 2015
Irena Ðorđević 08.12.2016
KI 99/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren, Ac. nr. 35/2003, të 23 qershorit 2004
MuhamedAli Ceyşülmedine 08.12.2016
KI 154/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML. nr. 67/2015, të 9 korrikut 2015
Farije Gavazaj dhe Emira Gavazaj 08.12.2016
KO 89/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Udhëzimit Administrativ nr. 02/2015, të Ministrisë së Shëndetësisë, të 15 majit 2015
Komuna e Prishtinës 08.12.2016
KI 150/15 KI 161/15 KI 162/15 KI 14/16 KI 19/16 KI 60/16 KI 64/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit PML - KZZ. nr. 242/2015 të Gjykatës Supreme, të 26 nëntorit 2015
Arben Gjukaj, Hysni Hoxha, Driton Pruthi, Milazim Lushtaku, 25.11.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve