Vendimet

 

Total: (1058 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 51/15 dhe KI 52/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 159/2011, të 9 korrikut 2013, dhe të Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN. nr. 371/2013, të 20 majit 2013
Zoran Stanišić 07.07.2016
KI 136/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit AC-I.-14-0311-A001 të Kolegjit të Apelit tëDhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës përçështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit,të 15 korrikut 2015
Feride Rexhepi 07.07.2016
KI 144/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit për Ankesa të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, AC -II-12- 0084, të 1 tetorit 2015
Ismet Shabanaj 07.07.2016
KI 153/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 219/15, të 1 shtatorit 2015
Bekë Sh. Lajçi 07.07.2016
KI155/15 dhe KI157/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023, të 15 korrikut 2015
Snežana Zdravković dhe Miloratka Nikoli 28.06.2016
KI 38/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 148/2015, të 9 nëntorit 2015
Nezir Kryeziu 21.06.2016
KI 88/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-15-0018, të 19 marsit 2015
Božidar Dimić 20.06.2016
KI 20/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023, të 15 korrikut 2015
Shefki Vokrri 16.06.2016
KI 04/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ·UZVP. nr. 10/2015, të 30 korrikut 2015
“ALDEKO”, Shoqëri me përgjegjësi t& 15.06.2016
KI 128/15 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 127/2014, të 12 majit 2014
Adem Hoti 15.06.2016
KI 10/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 297/2014, të 16 dhjetorit 2014
Sanija Bajrami 14.06.2016
KI 23/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN nr. 550/2014, të 31 tetorit 2014
Miladin Anđelkoviċ 14.06.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve